دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 
8. فلسفه مالی

مسلم پیمانی


10. ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﺷﺒﻪاﺳﺘﻌﻼﻳﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ

اسفندیار غفاری نسب؛ علی اکبری؛ علی اصغر نظری


11. تحلیل ویژگی های روش شناسی فریدمن

محمدرضا امیری تهرانی؛ مهدی مهدیان