دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 
2. تحلیل ویژگی های روش شناسی فریدمن

صفحه 29-53

محمدرضا امیری تهرانی؛ مهدی مهدیان


6. «شم خوب» یک دانشمند به چه معنا است؟

صفحه 127-148

محمد مهدی صدرفراتی؛ شادی محمدی


7. ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس و ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎی ﺷﺒﻪاﺳﺘﻌﻼﻳﻰ ﻣﻌﺮﻓﺖ

صفحه 149-170

اسفندیار غفاری نسب؛ علی اکبری؛ علی اصغر نظری