مسئله تقلیل تابع موج کوانتمی توسط ذهن آگاه در پرتو نظریه های ذهن-بدن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه علم وفناوری، گروه آموزش فیزیک، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.30465/ps.2020.5142

چکیده

هدف از این نوشتار، ارائه تحلیلی فلسفی بر مسئله تقلیل تابع موج توسط ذهن، مبتنی بر نظریه‌های حوزۀ فلسفه ذهن است. با توجه به این رویکردها درباره رابطۀ ذهن-بدن و ماهیت ذهن، هم در چارچوب دوگانه انگاری مادی_نفسانی، و هم ویژگی های ذهنی نوخاسته و فراپدیدارگرایانه، به بررسی معضلات مفهومی این مسئله پرداخته می شود. تلقی مادی و سخت افزارانه از ذهن، معضلات مربوط به دستگاههای اندازه گیری در مکانیک کوانتمی را با خود دارد؛ تلقی نفسانی و همچنین دیگر تلقی های غیرمادی،علاوه بر معضلات رابطه ذهن بدن، معضل تبیین سازوکار برهمکنش ذهن یا ویژگیهای ذهنی با سیستم مادی مورد مشاهده جهان خارجی را نیز دارند. همچنین با طرح یک آزمایش فکری و نیز تحلیل مبتنی بر مشابه انگاشتن فرآیند"تقلیل تابع موج" و فرآیند"تصمیم گیری" در انسان، به مثابه یک راه حل احتمالی،تبعات مفهومی آنها برای مکانیک کوانتمی بررسی می‌شود. در نهایت، نشان داده می شود که هر جنبه از مسئله تقلیل تابع موج توسط ذهن، معضلات مفهومی خاص خود را دارد و این مسئله در ذیل برهمکنش ذهن-ماده همچنان باز خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem of Wave Function Collapse by Conscious Observer in The Light of Mind-Body Theories

نویسنده [English]

  • Seyyed Hedayat Sajadi
Assistant Professor of Philosophy of Science and Technology, Department of Physics Education, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this paper is to provide a philosophical analysis of the problem of the wave function collapse by conscious observer, based on the theories of philosophy of mind. According to the approaches to the mind-body relation, the conceptual problems of this issue are examined both in the context of Cartesian Dualism, as well as emergent and epiphenomenal mental properties. It is concluded that by taking the physical and hardware approach to mind, raised the same conceptual difficulties of apparatuses in Quantum Mechanics, as well as mental and nonphysical approaches have the problem of explaining the mechanism of the interaction between the mind or mental properties and the observed physical system belongs to the external world. Also, by putting forward a thought experiment as well as by further discussions on the similarities between the "wave function collapse" and processes of "making decision" by a conscious observer, their conceptual consequences for quantum mechanics are examined. Finally, it is shown that each aspect of the problem has its own conceptual difficulties, and this issue will remain open under the mind-matter problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quantum Mechanics"
  • "Philosophy of Mind"
  • "Measurement Problem"
  • "Wave Function Collapse"
  • "Mind"
  • "Consciousness"