دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399 
1. شأن هستی‌شناختی تابع موج

مریم انصاری بناب؛ علیرضا منصوری


4. نقش قواعد مثلثاتی در عناصر معماری ایران از دیدگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی

فاطمه فلاحی؛ سعید میرریاحی؛ حسین سلطانزاده؛ محمد مهدی رئیس سمیعی


5. نقد و تحلیل پدیدارشناختی مفهوم همدلی در پزشکی

آرین کاوش؛ فراز گل افشان؛ نازنین سلیمانی؛ سیده پرنیان حسینی کازرونی


7. یادگیری عمیق ماشینی؛ چالش‌های فلسفی و رهیافت‌ها

رضا نیرومند؛ حمید فدیشه ای؛ الهام محمدزاده


10. هویت انسان؛ مبنای عینیت در علوم انسانی هرمنوتیکی

سیدحمیدرضا حسنی؛ عسگر دیرباز؛ هادی موسوی؛ مالک شجاعی جشوقانی