اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین مقدم حیدری

فلسفه علم و فناوری دانشیار

.
gmheidarigmail.com
000000000

سردبیر

غلامحسین مقدم حیدری

فلسفه علم و فناوری دانشیار

...........
gmheidarigmail.com
00000000000

دبیر اجرایی

مهدی محمدی

فلسفه کارشناس ا/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

............
mahdimohammadi19766gmail.com
0000000000

اعضای هیات تحریریه

مهدی گلشنی

فیزیک استاد دانشگاه صنعتی شریف

.
mehdigolshaniyahoo.com
.

علی پایا

فلسفه استاد وابسته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/ استاد فلسفه کالج اسلامی لندن

.
alipayahotmail.com
.

سعید زیباکلام مفرد

فلسفه استاد دانشگاه تهران

s.zibakalamgmail.com

احمد کتابی

اقتصاد استاد: پژوهشگاه علوم انسانی

.
ketabiihcs.ac.ir
.

سید بیوک محمدی

جامعه شناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

.
buikihcs.ac.ir
.

غلامرضا ذکیانی

منطق دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

.
zakianyyahoo.com
.

میر سعید موسوی کریمی

فلسفه علم دانشیار:دانشگاه مفید

.
mmkarimisharif.edu
.

علیرضا منصوری

فلسفه علم و فناوری دانشیار فلسفۀ علم و فن­آوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
mansouriihcs.ac.ir
.