بازسازی اندیشه ی مارتین هایدگر پیرامون مفهوم گشتل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 گروه فلسه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ps.2020.5212

چکیده

اندیشه ی مارتین هایدگر یک کل به هم پیوسته و یکپارچه است و کلیت آن را می توان به مثابه یک «فلسفه ی تکنولوژی» در نظر گرفت. مفهوم مرکزی فلسفه ی هایدگر، «وجود» و «پوشیدگی» و «ناپوشیدگی» آن است. سیر اندیشه ی او با نقد متافیزیک از افلاطون تا نیچه آغاز می شود و با تلاش برای پدیدآوردن نحوی دیگر از فلسفه ادامه می یابد و سپس، با عبور از متافیزیک، به «گشتل» می رسد. «گشتل» مطلق سازی یک افق ناپوشیدگی از وجود، ذات تکنولوژی مدرن است که در معنای کمال و پایان متافیزیک، با آن ترادف معنایی دارد. جستار حاضر اندیشه ی هایدگر را پیرامون مفهوم «گشتل» بازسازی خواهد کرد و نشان خواهد داد چگونه می jوان کلیت اندیشه ی او را به سان یک فلسفه ی تکنولوژی منسجم و یکپارچه در نظر آورد و هرگونه تفسیر ناحیه ای از نظرات خاص او درباره ی تکنولوژی، مستلزم در نظرآوردن کلیت اندیشه ی او خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruct Heidegger's philosophy around the concept of "Gestell"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Roozbahani 1
  • mahdi Moinzadeh 2
1 student of Philosophy of Science and technology, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Institute for Humanities and Cultural Studies, Department of Philosophy of Science and Technology
چکیده [English]

Martin Heidegger's idea is a whole interconnected and the universality of it can be considered as a "philosophy of technology". The central concept of Heidegger's philosophy is Being, concealment and its concealment.
His course of thought begins with a critique of metaphysics from Plato to Nietzsche and it goes on to try to develop another kind of philosophy.Then, by way of metaphysics, it reaches Gestell.
The " Gestell" absolute a horizon of the concealment of Being as the essence of modern technology, with its semantic synonymy in the sense of perfection and the end of metaphysics.
The present study will reconstruct Heidegger's thought about the concept of "Gestell" and will show how his totality of thought can be regarded as a philosophy of integrated technology.
As any regional interpretation of his views on technology will require consideration of the whole of his thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Martin Heidegger"
  • "Gestell
  • metaphysic"
  • "philosophy of technology"
  • " modern science"