نویسنده = غلامحسین مقدم حیدری
تعداد مقالات: 9
1. بررسی مفهوم «صورت» نزد ابن‌باجه و تاثیر آن بر حرکت طبیعی اجسام

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-111

10.30465/ps.2019.4160

غلامحسین مقدم حیدری؛ فائزه اسکندری


2. « مشاهده » کلینیکی به مثابه عملی سیاسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-104

غلامحسین مقدم حیدری


3. تاثیر مردم‌شناسی بر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی فایرابند

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-52

محسن دنیوی؛ غلامحسین مقدم حیدری


4. خروج از دوگانگی تکنولوژی خودمختار و تکنولوژی به مثابة وسیلة صرف؛ بر اساس دیدگاه برونو لاتور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-51

رحمان شریف زاده؛ غلامحسین مقدم حیدری


5. اعتبار عقلانیت آلن فرانکلین در برساخت‌گرایی معاصر

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 157-165

محمد مهدی صدر فراتی؛ غلامحسین مقدم حیدری


6. پروژة منطق‌گرایی در ریاضیات: از بولتزانو تا راسل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-97

غلامحسین مقدم حیدری


7. نگرش ریاضیاتی در اندیشة هایدگر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-36

خشایار برومند؛ غلامحسین مقدم حیدری


8. عقلانیت به‌مثابة حفظ «گزاره‌های ثابت» و جایگزینی «گزاره‌های سیال»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 143-161

غلامحسین مقدم حیدری؛ حمیدرضا آیت اللهی


9. بررسی مفاهیم، اصول و روش دکارت در بنیان‌گذاری علم جدید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-122

غلامحسین مقدم حیدری