بررسی مفاهیم، اصول و روش دکارت در بنیان‌گذاری علم جدید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری، و مدرس دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

معمولاً دکارت را یکی از بنیان‌گذاران علم جدید می‌دانند. او با ابداع هندسة تحلیلی ماده را ممتد گرفت و با طرد تبیین غایت‌گرایانة ارسطویی تبیین مکانیکی را جایگزین آن کرد. دکارت با الهام از ریاضیات روشی را بنا کرد که بر طبق آن هر مسئلة علمی بر‌حسب اعداد و اشکال هندسی صورت‌بندی گردد. او معتقد بود که کلیة واقعیات جهان مادی در چهارچوبی هندسی قابل بیان است و اختلاف اشیا در چنین جهانی تنها به سبب حرکت آن‌هاست. در این مقاله سعی شده است برخی از مقومات نظریة دکارت همچون ممتدبودن ماده و جسم، قوانین حرکت و روش پژوهش علمی او را بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Descartes' Concepts, Principles and Method in Constructing Modern Science

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Moghaddam Heidari
Ph.D Candidate of Philosophy of Science, lecturer in Sharif Industrial University, Tehran
چکیده [English]

Descartes was one of the key figures in the scientific revolution. Here placed Aristotle’s explain with the mechanical explain of the world. Descartes created analytic geometry, and discovered an early form of the law of conservation of momentum. He outlined his views on the universe in his Principles of Philosophy. The following essay describes the principles and methods of Descartes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cartesian methodology
  • Analytic geometry
  • Laws of motion
  • Optics
  • Primary qualities
  • Secondary qualities
  • Sensory data