تاثیر مردم‌شناسی بر هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی فایرابند

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

فایرابند در آثار خود، ارجاعاتی به آثار مردم­شناسان شهیر داشته است. بررسی این ارجاعات نشان از تاثیر تعیین­کننده یافته­های مردم­شناختی بر فلسفه فایرابند دارد. این تاثیر به حدی است که فایرابند، روش مردم­شناسی را به عنوان روش ایجابی مناسب برای مطالعه علم پیشنهاد می­کند. توصیه این روش به معنای پذیرش ضمنی مقومات آن مانند تکثر، نسبیت، تفاوت در ذهنیت­ها، قیاس­ناپذیری فرهنگ­ها و سنت­ها و ...است.
در این مقاله ضمن بررسی ارجاعات فایرابند به مطالعات مردم­شناختی، نشان خواهیم داد که فایرابند در چه موضوعاتی متاثر از یافته­های مردم­شناسی بوده است و چگونه این یافته­ها را در فلسفه علم بازسازی نموده است. تلاش خواهیم کرد تا تاثیر مردم­شناسی بر هستی­شناسی، معرفت­شناسی و روش­شناسی فایرابند را با تکیه بر مفاهیم واقعیت، ذهنیت، زبان، مشاهده مشارکتی و ...نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of anthropology on Feyerabend’s ontology, epistemology and methodology

نویسندگان [English]

  • Mohsen Donyavi 1
  • GholamHossein Moghaddam Heydari 2
1 PhD Student in Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Assiocite professor, Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies, gmheidari@gmail.com
چکیده [English]

Since the publication of Scientific Image, van Fraassen has criticized scientific realism and, instead, introduced constructive empiricism as an appropriate alternative. Adhering to the tenet of empiricism that ‘experience is our only source of information about the world’, he considered acquiring any knowledge of the unobservable level of the world as impossible. According to van Fraassen, the realistic belief in the (approximate) truth of scientific theories has no epistemic basis; and, in this case, he only allowed belief in the empirical adequacy of these theories. The present assay explains and examines the key elements of constructive empiricism and contrasts it with scientific realism. We will indicate that van Fraassen’s argumentation in rejecting realism and defending his position is not able to provide the necessary and sufficient justifications for the replacement of scientific realism with constructive empiricism

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality
  • Anthropology
  • Pluralism
  • Relativism
  • Language
  • Mentality
چالمرز، آلن (1382). چیستی علم، ترجمة سعید زیباکلام، تهران: سمت.#
لوی ـ برول، لوسین (1389). کارکردهای ذهنی در جوامع عقب‌‌مانده، ترجمة یدالله موقن، تهران: هرمس.#
مقدم حیدری، غلامحسین (1392). «روش‌‌شناسی فایرابند»، فصل‌نامة روش‌‌شناسی علوم انسانی، ش 70.#
مقدم حیدری، غلامحسین (1392). «مبانی فلسفی مردم‌‌شناسی علم»، فصل‌نامة روش‌‌شناسی علوم انسانی، ش 74-75.#
Evans-Pritchard, E. E. (1951). Social Anthropology, London: Cohen and West LTD.#
Farrel, R. P. (2003). Feyerabend and Scientific Values, Springer.#
Feyerabend, K. (1978). Farewell to reason, London: Verso Press.#
Feyerabend, K. (1981). Realism, rationalism and scientific method (Philosophical papers, Volume1), London: Cambridge University Press.#
Feyerabend, K. (1993). Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London: Verso Press.#
Feyerabend, K. (1995). Conquest of Abundance, Chicago: University of Chicago Press.#
Feyerabend, K. (1995). Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend, Chicago: University of Chicago Press.#
Feyerabend, K. (1995). Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend, Chicago: University of Chicago Press.#
Leach, Edmund (1982). Social Anthropology, London: Fontana.#
Oberheim, Eric (2006). Feyerabend's Philosophy, Berlin: W de G Press.#
Preston, J., G. Munevar, and D. Lamb (2000). The Worst Enemy of Science?, NewYork: Oxford University Press.#