نگرش ریاضیاتی در اندیشة هایدگر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة غرب، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه فلسفة علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ارتباط میان نگرش ریاضیاتی و علم مدرن موضوعی تأمل‌برانگیز است که پرداختن به آن، نه‌تنها در فهم ما از معرفت ریاضی تأثیر می‌گذارد، که در دست‌یافتن به درکی مناسب از جهان مدرن نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند. مارتین هایدگر، این مسئله را از نظرگاهی منحصر‌به‌فرد تحلیل می‌کند. در این مقاله ابتدا خلاصه‌ای از تأملات هایدگر در باب ریاضیات و امر ریاضیاتی ارائه می‌شود سپس جایگاه تفکر ریاضیاتی در علم مدرن از نگاه هایدگر تحلیل می‌شود. نهایتاً خطر سلطة تفکر ریاضیاتی و راه نجات از خطر را در اندیشة هایدگر، مطرح می‌کنیم و به پاره‌ای از تفاوت‌های نحوة نگرش وی با تأمل در باب ریاضیات در فلسفة ریاضی متداول اشاره خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical View in Heidegger’s Thought

نویسندگان [English]

  • Khashayar Boroomand 1
  • Gholam Hossein Moghaddam Heidari 2
1 Ph.D Student in Western Philosophy, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor in Philosophy of Science, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Thinking about the relation between mathematical thinking and modern science is necessary for understanding the modern world. Martin Heidegger analyzes this subject from a unique perspective. In this essay, the concept of "mathematical" and its relation to mathematics and modern science is explained. The dangers of ascendancy of mathematical thinking are discussed; and finally, the differences between Heidegger’s views on mathematics and the prevalent philosophy of mathematics are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • mathematics
  • mathematical
  • calculative thinking