نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکترای فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

10.30465/ps.2023.46283.1681

چکیده

تفسیر ذهنی، به‌عنوان یکی از چهار تفسیر مرسومِ فلسفه ی احتمال، توسط فرانک رَمزی و برونو دوفینیتی برای غلبه بر برخی مشکلات بِیزگرایی معرفی شده است. این تفسیر امروزه طرفدارانی دارد و مورد توجه بسیاری از بیزگرایان است. ویژگی معرفت شناختی چارچوب بِیزی، اعتماد ذهنی (یا اعتبار) است. هدف این مقاله، بررسی بیشتر تفسیر ذهنی فلسفه ی احتمال، از منظر تنشِ بین شناخت احتمالاتی و ادراک غیراحتمالاتی است. منظور از شناخت احتمالاتی، شناختی برپایه روابط ریاضی و بویژه فرمول بِیز است که با استفاده از اعتبارها (درجات باور) میزان اطمینان از وقوع پیشامدی را ارائه می کند و در مقابل ادراک غیراحتمالاتی حاصل تفاسیر فردی یا هر نوعی دیگر از تخصیص احتمال بدون درنظرگرفتن ریاضیاتِ احتمال است. با بررسی های صورت گرفته نشان داده خواهد شد که این تنش واقعی است و راه حل ارائه شده در این مقاله این است که در پیشبینی رخدادهای مبتنی بر تفسیر ذهنی- نمی توان از ادراک غیراحتمالاتی چشم پوشی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the subjective interpretation of the philosophy of probability: probabilistic cognition and non-probabilistic perception

نویسندگان [English]

  • Ramin Kazemi 1
  • Mohammad Raayat Jahromi 2
  • Javid Kazemi 3

1 Department of statistics, Imam Khomeini International University, Qazvin , Iran

2 Department of Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin , Iran

3 Ph.D Student of Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin , Iran

چکیده [English]

The subjective interpretation, as one of the four conventional interpretations of the philosophy of probability, was introduced by Frank Ramsey and Bruno De Finetti to overcome some problems of Bayesianism. This interpretation has fans today and is of interest to many Bayesians. The epistemological feature of the Bayesian framework is subjective trust (or credence). The purpose of this article is to further investigate the subjective interpretation of the philosophy of probability, from the perspective of the tension between probabilistic cognition and non-probabilistic perception. The meaning of probabilistic cognition is knowledge based on mathematical relationships and especially the Bayesian formula, which provides the level of certainty of an event by using credits (degrees of belief). On the other hand, non-probability perception is the result of individual interpretations or any other type of probability assignment without considering the mathematics of probability. The investigations will show that this tension is real, and the solution presented in this article is that in predicting events based on subjective interpretation, non-probability perception cannot be ignored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subjective interpretation
  • Bayesianism
  • perception
  • belief
  • credence