نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه علم، گروه فلسفه علم،دانشکدهمدیریت، علم و فناوری،دانشگاهپلی تکنیک (امیرکبیر)،تهران

2 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در همه‌ی ادوار تاریخ، انسان در تلاش برای «فهمیدن» بوده است. دانشمندان برای شناختِ جهانِ طبیعی به مشاهده ها و طبقه‌بندی ها‌، و نظریه پردازی ها متوسل می شوند. اما موضوع فهم اعمال دیگر انسان‎ ها، (کمی) متفاوت به نظر می رسد. حداقل در یک رویکرد برای دست‌یابی به این مهم، به دریافت قصد و نیتی که در پس اعمال انسان ها است نیاز داریم. از آنجا که قصد، ماهیتی روانشناختی دارد، همواره از سوی تجربه‌گرایان این نگرانی وجود دارد که ممکن است قابل ادراک توسط افرادِ سوم شخص نباشد. تا حدودی بسیاری از کنش های انسانی، قاب لادراک از منظر سوم شخص هستند و همین امر سبب می‌شود که موضوع بررسی های علمی (با روش های رایج علمی) باشند. با این‌حال مواردی وجود دارد که نشان می دهد، فهمِ فعالیت های انسان از زاویه‌ی سوم شخص دارای محدودیت هایی است.
استفان گریم (Stephen Grimm)، نوعی از فهم را معرفی می کند و معتقد است، با دریافت اهداف خاص شخص فهم‌شونده به عنوان عملی خواستنی، به نوعی فهم عمیق تر دست خواهیم یافت. در این مقاله، تلاش شده است تا ابتدا با طرح و تفسیر دیدگاه استفان گریم، موضوع مورد بحث روشن شود و سپس با طرح مسئله و توضیح ابهامات ایده ی گریم، به عنوان یک صورت‌بندی جایگزین، نشان خواهیم داد که تصمیم عامل، برای فهمیدن یا نفهمیدن اعمال دیگران نقش مهمی ایفا می‌کند. همدلی به عنوانِ ظرفیتی روانشناختی، شناخته می‌شود که با شبیه سازی ساختار، میتوان به نحو دیگری آن را فهمید. بررسی و نگاه عمیق‌تر به این مسئله، به ما کمک خواهد کرد، که قضاوت بهتری از آن به عنوان روش یا ایده‌ای در علوم اجتماعی و انسانی داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"understanding" in humanities and natural sciences, with a look at Stephen Grimm's point of view

نویسندگان [English]

  • Parisa Saatchi Fard 1
  • Keyvan Alasti 2

1 Masters Degrees in Philosophy of Science, Philosophy of Science Department, Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran

2 Assistant Professor at the Scientific Policy Research Center of the country

چکیده [English]

In all periods of history, human has been trying to "understand". In order to understanding the natural world, scientists first observe samples and then classify them based on similarity. To figure out the actions of people, the matter seems different. To achieve this, we need to understand the intentions of people. Because intention has psychological nature, there is always a concern from empiricists that it may not be perceptible by third-person people. To some extent, many human actions are perceptible from a third-person point of view, and this causes them to be the subject of scientific investigations (with common scientific methods). However, there are cases that show the understanding of human activities from the third person of view has limitations.
Stephen Grimm introduces a type of understanding and believes that by realising the specific goals of the person being understood as a desired action, we will achieve a deeper understanding. In this article, an attempt has been made to clarify the discussed issue first by proposing and interpreting Stephen Grimm's point of view, and then by proposing the problems and explaining the ambiguities of Grimm's idea, as an alternative formulation, we will show that the agent's decision for understanding or not understanding the actions of others, plays an important role. Empathy is known as a psychological capacity that can be understood in a different way by simulating the structure.
Investigating and looking deeper into this issue will help us to judge it better as a method or an idea in social and human sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Understanding
  • intention
  • action: psychological
  • methodological
  • social sciences
  • humanities
Alvarez, Maria. (2017). Reasons for Action: Justification, Motivation, Explanation, The Stanford Encyclopedia of Philosophy Edward N. Zalta (ed.), URL=https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/reasons-just-vs-expl/
Carbonell, F. M. (2021). On understanding people, structure, desires, and ourselves. Cinta de Moebio: Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, (72), 2.
Dilthey, W. (1883). Introduction to the human sciences. (Vol. 1). Princeton University Press.
Gordon, Robert. (2000). Simulation and the Explanation of Action. In Empathy and Agency: The Problem of Understanding in the Human Sciences. Eds. Hans, Kogler and Karsten, Stueber. Boulder, CO: Westview Press.
Grimm, S.R.(2016).  How Understanding People Differs From Understanding the Natural World. Philosophical Issues.
Kitcher, P. (2001). Science, truth, and democracy. Oxford University Press.‏Michlemayr, M. (2002). Simulation Theory versus Theory Theory.
 
Lemos, N. (2007). An Introduction to the Theory of Knowledge, Contents.
 
Ricoeur, P. (1990). Hermeneutics and the Human Sciences, Trans. By John Thompson, Cambridge: Cambridge University Press.
Rickert, H.(1902). The limits of concept formation in natural science: A logical introduction to the historical sciences in in The Neo-Kantian Reader chapter22, edited by Sebastian Luft,  Routledge, Year: 2015 (2015),
 
Schmidt, Lawrence. K. (2014). Understanding Hermeneutics. Routledge.
Weber, M. (1949). Methodology of social sciences. Routledge.
Windelband, W. (1894). History and natural science. in The Neo-Kantian Reader, edited by Luft, S., & trans. Duncan, A. )2015(