نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه وحکمت اسلامی، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.(نویسنده مسئول)

10.30465/ps.2022.38609.1560

چکیده

چکیده
مباهات جامعۀ علمی و پرسش از چیستی هدفِ علم از جمله مباحث قابل تامل در حوزۀ فلسفۀ علم بوده است. واتکینز که خلفِ کارل پوپر از طرفداران عقلانیت علمی است مدعی است که می‌توان هدفِ بهینه‌ای برای علم معرفی نمود که با دسته‌بندی شرط‌های کفایت و مطالبات مرتبط با آن قطعیتِ علم را رها نمود در حالی که هنوز خواهان حقیقت تایید شده هستیم.در این مقاله برآنیم تا ارتقای مطالبۀ (A) به (A*) وتلفیق (B1) و (B2) به (B1-2 ) وهمچنین (B3) و (B4) را به (B3-4)در مطالبات واتکینز برای هدفِ بهینۀ علم (B*) را گوشزد نموده وچالش‌های مطرح شده برای هدفِ بهینۀ علم وپاسخِ واتکینز به آن‌ها را یادآور شویم واصل عمل انگارانۀ استقرا در انتخاب نظریه‌ها از بین نظریه-های رقیب را تبیین نماییم.واتکینز براین باور است که با پیگیری این هدفِ بهینه برای علم، دانشمندان این آزادی عمل را دارند که بر روی هر موضوع دلخواه کار کنند ولی این هدفِ علم آن‌ها را از اتخاذ نظریه‌هایی که تشخیص می‌دهند غلط هستند باز می‌دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Challenges of the "Optimum Aim for Science" by John William Neville Watkins

نویسندگان [English]

  • ناصر افضلی فر 1
  • ali haghi 2

1 PhD Student in Philosophy of Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Research Sciences Branch, Azlad Islamic University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The question of what is the aim of science has been one of the most thought-provoking topics in the field of philosophy of science. Watkins, a follower of Karl Popper and a proponent of scientific rationality, argues that the optimal aim for science can be identified and the certainty of science can be released by categorizing the conditions of sufficiency and the demands associated with it, while You can still ask for the confirmed truth. The aim of this article is to examine Watkins 'demands for achieving the aim of science, to promote them, to recall the challenges posed by the optimal aim of science and Watkins' response to them, and to explain the pragmatic principle of induction in the selection of theories. It is one of the competing theories. Watkins believes that by pursuing the optimal aim for science, scientists have the freedom to do research on any subject, but the optimal aim of science prevents them from adopting erroneous theories

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Watkins
  • The Aim of Science
  • Scientific Rationality
  • Adequacy Requirements
  • Popper
Bacon, F. (1620). Novum Organum, in J. Spedding, R.L. Ellis and D.D.Heath (eds.) The       Works of Francis Bacon, London: Longman 1857-59 vol. 4.
Bentham, J. (1776). A Fragment on Government, F.C.Montagne (ed.), Oxford: University Press.                                                                                                                                    
Hemple, C.G. (1966). Philosophy of Natural Science, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Mach, E. (1906). Erkenntnis und Irrtum, 2nd ed. (1st ed., 1905); Dordrecht: Reidel, 1976.                                                                                                                
Oakeshott, M. (1962). Rationalism in Politics, London: Methuen.
Poincare, H. (1902). Science and Hypothesis; reprinted, New York: Dover, 1952.                                                                  
Popper, K.R. (1934). Logik der Forschung: English translation in Popper, 1959.
Popper, K.R. (1959). The Logic of Scientific Discovery, tr. of Popper, 1934, with new   preface, footnotes, and appendices, London: Hutchinson.                                              
Popper, K.R. (1974). Objective Knowledge, Oxford: Clarendon Press.                             
Popper, K.R. (1963). Conjectures and Refutations, London:  Routledge & Kegan Paul.
Van Fraasssen, B. (1980). The Scientific Image, Oxford: Clarendon Press.                        
Watkins, J.W. (1984). Science and Scepticism, Princeton University Press.
 
Articles:
Bunge, M. (1968). 'The Maturation of Science' in Lakatos and Musgrave (eds.), 1968, pp. 120-137.                                                                                                                                     
Worrall, J. (1978). 'The Ways in Which the Methodology of Scientific Research Programmes Improves on Popper's Methodology', in Radnitzky ad Andersson (eds.), 1978, pp. 45-70.
Zahar, E. (1973). 'Why did Einstein's Programme Supersede Lorentz's?' British Journal for the Philosophy of Science, 24, pp. 95-123 and 223-262.