نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، فلسفه، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 ، استاد، فلسفه، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

واکاوی مفهوم ماند به‌عنوان قانون اول حرکت در فیزیک کلاسیک که تبیین حرکت بر اساس آن استوارشده و هم‌چنین دو بستر فیزیک ارسطویی و فیزیک کلاسیک به‌‌عنوان دو جریان فکری مهم که صدها سال نظریات غالب بوده‌اند، اهمیت ویژه‌ای به‌عنوان این مقاله می‌دهد. در این مقاله امکان طرح و بررسی مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی مورد پرسش و تحلیل قرار گرفته است. نویسندگان پس از تعریف مفهوم ماند در فیزیک کلاسیک و استخراج کلیدواژه‌های نزدیک به مفهوم ماند در فیزیک ارسطویی، مؤلفه‌های این مفهوم در هر دو بستر را تفکیک و به‌‌صورت تطبیقی در کنار یک‌دیگر تحلیل و بررسی کرده‌اند. ذکر این نکته لازم است که همواره امکان نسبت دادن و تطبیق مؤلفه‌های دو بستر به یک‌دیگر مورد توجه بوده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که ارسطو در ذیل مفاهیمی مانند حرکت طبیعی، حرکت قسری و ... به‌‌طور ضمنی به مفهوم ماند توجه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on the possibility of inertia in Aristotelian physics

نویسندگان [English]

  • Farzane Ghadamyari 1
  • Hossein Kalbasi Ashtari 2

1 M.A in Philosophy, Allame Tabataba’i University, Literature & Foreign languages Faculty

2 Professor of Philosophy, Allame Tabataba’i University, Literature & Foreign languages Faculty

چکیده [English]

Analysis of the concept of inertia as the first law of motion in classical physics, on which the explanation of movement is based, and Aristotelian and classical physics as two intellectual mainstreams, which have been dominant for hundreds of years, is the main concern of this article. In this paper possibility of the concept of inertia in Aristotelian physics will be questioned and analyzed. It should be noted that the possibility of assigning the components of the two physics to each other or matching them has always been the concern of scholars. The findings of this paper indicate that Aristotle through discussing concepts of natural motion and forced motion implicitly mentioned the concept of inertia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • inertia
  • natural motion
  • forced motion
  • the ultimate cause
ارسطو (1362). طبیعیات، ترجمة مهدی فرشاد، تهران: امیرکبیر.
ارسطو (1366). متافیزیک، ترجمة شرف‌الدین خراسانی، تهران: گفتار.
ارسطو (1377). در کون و فساد، ترجمة اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ارسطو (1379). در آسمان، ترجمة اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.
ارسطو (1388). آثار علوی، ترجمة اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.
حسامی‌فر، عبدالرزاق (1389). اسکندر افرودیسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فرشاد، مهدی (1362). طبیعیات ارسطو، تهران: امیرکبیر.
گمپرتس، تئودور (1375). متفکران یونانی، ترجمة حسن لطفی، ج 2، تهران: خوارزمی.
لازی، جان (1372). درآمدی تاریخی به فلسفة علم، ترجمة علی پایا، تهران: سمت.
منصوری، علیرضا (1386). «بررسی تأثیر آرای ارسطو در باب حرکت»، ذهن، ش 32.
وستفال، ریچارد (1379). تکوین علم جدید، ترجمة عبدالحسین آذرنگ، تهران: طرح نو.
 
Holliday, David (2005). Fundamental of physics, V1, New York: Wiley Press.