نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه علم گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید قم

چکیده

برخی فیلسوفان بر این باورند که اصل انتخاب طبیعی اعتمادپذیری فرایندهای باورسازی را تضمین می‌کند. طبق این دیدگاه، آن دسته از فرایندهای باورسازی که بیش‌تر باورهای صادق تولید می‌کنند تا باورهای کاذب، برای تولید مثل و بقای موجود زنده سودمندند و از این ‌رو انتخاب طبیعی آن‌ها را حفظ می‌کند. استفن استیچ در استدلالی که به «احتیاط بهتر از پشیمانی است» مشهور است این رویکرد را وامی‌زند. او نشان می‌دهد که انتخاب طبیعی دلیل کافی برای اعتمادپذیری فرایندهای باورسازی نیست. از سوی دیگر، کریستفر اِل. استیفنز با ارائة مدلی، وضعیت‌هایی را مشخص می‌کند که در آن‌ها انتخاب طبیعی از باورهای صادق حمایت می‌کند. او معتقد است که این مدل استدلال استیچ را محدود می‌کند. در این نوشتار نشان می‌دهیم که مدل استیفنز نمی‌تواند استدلال «احتیاط بهتر از پشیمانی است» را محدود کند و اساساً تأثیری در مناقشة میان موافقان و مخالفان تبیینِ مبتنی بر نظریة تطور برای اعتمادپذیری فرایندهای باورسازی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stephens’ Model inability to Limiting ‘Better Safe than Sorry’ Argument

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mahdi Eatemad al-Eslami Bakhtiari 1
  • Mirsaeid Mousavi Karimi 2

1 PhD student in Philosophy of Science, Sharif University of Technology

2 Associated Professor of Mofid University, Philosophy Department, mmkarimi@sharif.edu

چکیده [English]

Some philosophers believe that natural selection guarantees the reliability of belief formation processes. From their point of view, belief formation processes that lead to true beliefs more than false ones are useful for organism reproduction and survival, and so are saved by natural selection. However, Stephen Stich’s argument, called “better safe than sorry”, shows that natural selection is not sufficient for the reliability of belief formation processes. Criticizing this argument, Cristopher L. Stephen has proposed a model that identifies situations in which natural selection supports true beliefs. He claims that the model limits Stich’s argument scope. In this article we argue that Stephens’ model is unable to limit Stich’s argument scope and has no essential determining role in the challenge of evolutionary based explanation between opponents and proponents for the reliability of belief formation processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stephens’ model
  • Evolution
  • Natural Selection
  • Better Safe than Sorry
  • Reliability
  • Belief Formation Processes
 
Boulter, S. J. (2007). ‘The ‘Evolutionary Argument’ and the Metaphilosophy of Commonsense’, Biology and Philosophy, Vol. 22, No. 3.
Carruthers, P. (1992). Human Knowledge and Human Nature, New York: Oxford University Press.
De Smedt, J. and H. De Cruz (2010). ‘Evolved Cognitive Biases and the Epistemic Status of Science’, in Epistemology and Philosophy of Mind at the Crossroads, Institute of Philosophy, University of Leuven: Fourth Conference of the Dutch-Flemish Association for Analytic Philosophy (VAF IV), January 20–22, 2010.
Dennett, D. (1987). The Intentional Stance, Cambridge, MA, MIT Press.
Fodor, J. A. (1981). ‘Three Cheers for Propositional Attitudes’, in Representations, Cambridge, MA, MIT Press.
Godfrey-Smith, P. (1991). ‘Signal, decision, action’, Journal of Philosophy, 88.
Goldman, A. H. (1990). ‘Natural Selection, Justification, and Inference to the Best Explanation’, In N. Rescher (ed.), Evolution, Cognition, and Realism: Studies in Evolutionary Epistemology, CPS Series in Philosophy of Science, Lanham, MD: University Press of America.
McKay, R. T. and D. C. Dennett (2010). ‘The evolution of misbelieve’, Behavioral and Brain, Sciences, 32.
Pinker, S. (2005). ‘So how does the mind work?’, Mind and Language, 20.
Quine, W. (1969). Ontological Relativity and Other Essays, New York: Columbia University Press.
Stephens, C. L. (2001). ‘When is it Selectively Advantageous to Have True Beliefs? Sandwiching the Better Safe than Sorry Argument’, Philosophical Studies Vol. 105, No. 2.
Stich, S. P. (1990). The Fragmentation of Reason: Preface to a Pragmatic Theory of Cognitive Evaluation, Cambridge, MA: MIT Press.