نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران

2 گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

10.30465/ps.2024.48562.1726

چکیده

اسمولین کیهان‌شناسی جدید را دچار بحرانی در تبیین پدیده‌ها می‌داند که معلول به‌کارگیری روش‌شناسی خاصی است که او آن را «طرح‌وارۀ نیوتنی» می‌نامد. بر مبنای این طرح‌واره جهان همچون رایانه‌ای است که ورودی‌هایی را دریافت می‌کند و قوانین حاکم بر آن خروجی‌هایی را تولید می‌کنند. او کنارگذاشتن این طرح‌واره را برای عبور از بحران‌های کیهان‌شناسی جدید ضروری می‌داند؛ اما در عین حال جایگزینی را نیز مطرح نکرده است. تنها جایگزین موجود توسط وارتون ارائه شده است. او «طرح‌وارۀ لاگرانژی» را جایگزین مناسبی برای طرح‌وارۀ نیوتنی می‌داند. طرح‌وارۀ لاگرانژی رویکردی کل‌گرایانه و سراسری است که ذیل آن برداشت الگوریتم‌گونۀ متداول از جهان صحیح نیست. هدف این مقاله شرح و بررسی انتقادات اسمولین و پیشنهاد وارتون است. استدلال خواهیم کرد که گرچه طرح‌وارۀ لاگرانژی از برخی اشکالات طرح‌وارۀ نیوتنی مبرا است، اما نمی‌تواند چندان مطلوب اسمولین باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Newtonian Schema vs. the Lagrangian Schema: An Evaluation of Smolin’s and Wharton’s Criticism of the Newtonian Schema

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Maqsudi 1
  • Seyed Ali Taheri Khorram Abadi 2

1 Department of Philosophy of Science, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Philosophy of Science Department, Sharif University of Technology

چکیده [English]

Lee Smolin sees modern cosmology in crisis in explaining phenomena as the result of using a special methodology called "the Newtonian schema". According to the Newtonian schema, the world is like a computer that receives its initial conditions as inputs, and then the governing rules, in terms of differential equations with respect to time, produce its subsequent states as outputs. He considers it necessary to abandon this schema to overcome the crisis. However, he has not proposed an alternative. As far as I know, the only available alternative is provided by Ken Wharton. He considers the "Lagrangian schema" to be an appropriate alternative to the Newtonian schema. The Lagrangian schema is a holistic approach that denies the mentioned algorithmic understanding of the world. This article aims to examine Smolin's criticisms and Wharton's proposal. We will argue that although it has advantages over the Newtonian schema, the Lagrangian schema cannot be favorable to Smolin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newtonian Schema
  • Lagrangian
  • Cosmology
  • Time
  • Multiverse
  • Smolin