نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.

2 دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش اقتصاد. دانشجوی دکتری اقتصاد پولی

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج.

10.30465/ps.2024.48811.1724

چکیده

جدال روش‌ها از جمله مهم‌ترین مسائل علوم انسانی در قرن نوزدهم بود که مسیر رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی مانند جامعه‌شناسی و اقتصاد را تعیین کرد. این پژوهش سعی دارد نشان دهد که ماکس وبر با واکنش به این جدال و بنیان‌گذاری «اقتصاد اجتماعی»، سرنوشت علوم انسانی را رقم زد. نوآوری اصلی وبر، ایجاد «جامعه‌شناسی اقتصادی» به‌عنوان لایه واسط میان نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی بود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مکتب اتریش بیشترین تعامل را با ایده‌های وبر داشته و این تعامل تا نسل فون هایک ادامه یافته است. هدف مقاله این است که نشان دهد نظام فکری هایک متأثر از جدال روش‌ها بوده و او را می‌توان میراث‌دار نوعی اقتصاد اجتماعی اتریشی دانست که هم‌زمان پیوست و گسست‌هایی با اقتصاد اجتماعی وبر دارد. اقتصاد سیاسی هایک، نظم خودجوش بازار آزاد را به عنوان یگانه شیوه سازماندهی اجتماعی و به تبع آن سعادت‌مندی جامعه می‌پندارد، در حالی که در اقتصاد اجتماعی وبر، این نظم صرفاً یک انتخاب ارزشی است. با تکیه بر این یافته، پژوهش حاضر دلالت‌هایی را برای مسائل اقتصادی ایران ارائه می‌دهد، بدین ترتیب که اقتصاد اجتماعی وبر، به دلیل انعطاف‌پذیری در پذیرش نظم خودجوش بازار به عنوان یک انتخاب ارزشی، در طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی مناسب برای ایران، نسبت به اقتصاد سیاسی هایک ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Methodenstreit Revisited: An Analysis of Friedrich Hayek's Political Economy in Relation to Max Weber's Social Economics

نویسندگان [English]

  • Seyyed Esmaeil Masoudi 1
  • Alireza Raanaei 2
  • Seyyed Aqil Hoseiny 3

1 Shiraz University

2 Shiraz university

3 Yasouj University

چکیده [English]

Methodenstreit significantly shaped the 19th-century humanities, impacting the evolution of disciplines like sociology and economics. This study explores Max Weber's methodological response, particularly his pioneering development of "social economics," and its influence on the humanities. Weber's key contribution was the introduction of "economic sociology," serving as a bridge between economic theory and historical analysis. Our research reveals that the Austrian School, particularly through the work of von Hayek and his successors, most notably engaged with Weber's concepts. This paper examines Methodenstreit's role in shaping Hayek's thought, depicting him as a proponent of a unique Austrian social economics variant, both resonant with and distinct from Weber's approach. While Hayek champions the free market's spontaneous order as the foundation for social structure and well-being, Weber considers it a normative option. The study suggests that Weber's adaptable social economics, which regards the market order as a choice, may offer more relevant insights for formulating Iran's economic and social policies than Hayek's rigid political economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodenstreit
  • Max Weber
  • Social Economics
  • Von Hayek
  • Political Economy