نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ps.2023.47468.1699

چکیده

بیماری هیستری یکی از بیماری هایی است که بیش از دو هزارسال آن را می شناختند و پژوهش درباره آن سبب پیدایش روانکاوی توسط فروید در اواخر قرن نوزدهم شد. از این رو تحقیق و بررسی سیر تاریخی این بیماری و تغییرات آن دارای اهمیت ویژه ای است. اما باید توجه کرد که این تغییرات نه در تظاهرات بالینی و نه در بیماری شناسی، بلکه در تغییر نگاه به اتیولوژی بیماری رخ داده است. سیر تحول اتیولوژی بیماری هیستری را باید در دو بخش بررسی کرد: طب پیشامدرن و پزشکی کلینیکی. در این مقاله به بررسی اتیولوژی بیماری هیستری در طب پیشامدرن می پردازیم. بدین منظور مقاله دارای سه بخش است: در بخش اول، اتیولوژی بیماری هیستری –جابجایی و خفگی زهدان- در طب اخلاطی بررسی می شود. در بخش دوم نشان می دهیم که از یک سو به دلیل همپوشانی تظاهرات این بیماری با تظاهرات بیماری مالیخولیا و مانیا ، و از سوی دیگر به سبب به محاق رفتن طب جالینوسی و غلبه یافتن الهیات مسیحی مجالی برای نگریستن به این بیماری از منظر سحر و جادو و فهم اتیولوژیک جدید مهیا شد. در بخش پایانی نیز تاثیر نگرش مکانیکی حاکم بر قرن هفدهم بر اتیولوژی بیماری هیستری بررسی می شود و نشان می دهیم که چگونه جابجایی و خفگی زهدان و و تشنج حاصل از آن بوسیله نظریه مکانیکی ذرات روح تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changing etiology of hysteria in pre-modern medicine: From moving the uterus to the movement of spirit

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Moghaddam Heidari

faculty member in IHCS

چکیده [English]

Hysteria is one of the diseases that have been known for more than two thousand years, and the research about it led to the emergence of psychoanalysis in the late 19th century. But in the 80s of the 20th century, this disease was removed from the list of mental diseases. The change of the etiology of hysteria should be examined in two parts: pre-modern medicine and clinical medicine. In this article, we examine the etiology of hysteria in pre-modern medicine. The article has three parts: In the first part, the etiology of hysteria - the wandering uterus - in humoral medicine is examined. In the second part, the controversies related to the influence of magic factors in the late Middle Ages and early Renaissance in the investigation of the etiology of hysteria are examined. In the final part, the impact of the mechanical attitude ruling the 17th century on the etiology of hysteria will be described by the theory of spirits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hysteria
  • uterus
  • magic
  • etiology
  • spirit