نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر همکار پژوهشگاه فضای مجازی

2 دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم و پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی

چکیده

«متاورس» پدیدار فناورانه‌ای است که به تازگی مورد توجه ویژه‌ی عموم و خصوص جامعه قرار گرفته است. این پدیدار نوظهور که بر پایه‌ی چند فناوری پیشرو در حوزه‌ی اطلاعات و ارتباطات ایجاد می‌شود و بیشتر به مرحله‌ی ایده نزدیک است تا به مرحله‌ی اجرا، پرسش‌های بسیاری را برانگیخته است؛ از پرسش‌هایی در خصوص چیستی و چگونگی این پدیدار تا پرسش‌هایی از کارکردهای متنوع و آثار مختلف آن. در مقام پاسخ به پرسش از چیستی متاورس، پاسخ‌های متنوعی داده شده که البته عمده‌ی این پاسخ‌ها از منظری فنی مطرح گردیده‌اند. ما در این نوشتار با استفاده از مفهوم فلسفی «زیست‌جهان» و تحلیل پدیدارشناسانه‌ی ادموند هوسرل، فیلسوف برجستۀ آلمانی، به دنبال تعمیق پاسخ به پرسش از چیستی متاورس هستیم و با مدد از نگرشی فلسفی به این پرسش راهبردی، تلاش کرده‌ایم برداشتی از سرشت متاورس ارائه نماییم که با صرف پاسخ‌های فنی و رایج، حاصل نخواهد شد. در این مقاله، پس از یک توضیح فنی درباره متاورس و مروری بر ادبیات پدیدارشناسی آن، نوآوری نظری خود را توضیح داده و با معرفی متاورس به عنوان «زیست‌جهان مصنوعی»، تقابل آن با «زیست‌جهان سنتی-طبیعی» را تبیین می‌کنیم. در پایان، به نتایج این نگاه پدیدارشناختی به متاورس و اثر سیاستگذارانه آن اشاره می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaverse as the Lifeworld; A Phenomenological View on the Metaverse

نویسندگان [English]

 • Mohamad Amin Shafikhani 1
 • Hossein Motallebi Korbekandi 2

1 Master of Philosophy of Science of Sharif University of Technology and Colleague Researcher of Virtual Space Research Institute

2 Ph.D. in Islamic Theology of Qom University and Researcher of Virtual Space Research Institute

چکیده [English]

“Metaverse” is a technological phenomenon that has attracted the special attention of the public and the elite. This new phenomenon, which is based on several new emerging technologies in the fields of information and communication, and which is more near to idea than implementation, has brought several questions about; from questions about the nature of this phenomenon to questions about its various functions and effects. In answer to the question about the nature of metaverse various answers have been given, most of which are technical ones. In this article, we tend to deepen the answer to the question about the nature of metaverse, using the philosophical concept of “Lifeworld” and phenomenological analysis of Edmund Husserl, the eminent German philosopher and with the help of a philosophical approach to this strategic question, we have tried to provide an understanding of the nature of metaverse, not achieved by common technical answers alone. In this, after a technical explanation about the metaverse and a review of its phenomenology literature, we explain our theoretical innovation, and by introducing the metaverse as an "Artificial Lifeworld", explain its contrast with the "Traditional-Natural Lifeworld". at the end, we point out the results of this phenomenological approach to the metaverse and its effect on metaverse policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metaverse
 • Technology
 • Husserl
 • Artificial lifeworld
 • Traditional-natural lifeworld
 • نیوتن، ک. (1401). مارک در متاورس :مدیرعامل فیسبوک از علت تبدیل‌شدن شبکۀ اجتماعی‌اش به «شرکت متاورس» می‌گوید. ترجمه نسیم حسینی، فصلنامه ترجمان علوم انسانی، شماره 22.
 • قربانی سینی، ع.، و رضایی، ا. (1395). ضرورت طرح زیست- جهان در پدیدارشناسی هوسرل. فلسفه تحلیلی (جستارهای فلسفی-پژوهش های فلسفی), 12(29), 169-194. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=277327
 • مازندرانی، ح. (1398). هش‌گراف، پایان بلاک‌چین؟ پژوهشگاه فضای مجازی،
 • نصیری­یار، م و حق­شناس، م (1399). فناوری زنجیره­بلوکی. تهران: مرکز ملی فضای مجازی.
 • هایدگر، م. (1373)، پرسش از تکنولوژی، ترجمه شاپور اعتماد، ارغنون، شماره یکم
 • Achterhuis, H. (Ed.). (2001). American philosophy of technology: The empirical turn. Indiana University Press.
 • Atzori, L., Iera, A., Morabito, G., & Nitti, M. (2012). The social internet of things (siot)–when social networks meet the internet of things: Concept, architecture and network characterization. Computer networks, 56(16), 3594-3608.
 • Bacon, F. (2000). Francis Bacon: the new organon. Cambridge University Press.
 • Brewer, W. F., & Lambert, B. L. (1993). The theory-ladenness of observation: Evidence from cognitive psychology. In Proceedings of the fifteenth annual conference of the cognitive science society (pp. 254-259). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Cantone, D. (2022). The Simulated Body: A Preliminary Investigation into the Relationship Between Neuroscientific Studies, Phenomenology and Virtual Reality. Foundations of Science, 1-10.
 • Caulfield, B. (2021) , What Is the Metaverse? With NVIDIA Omniverse we can (finally) connect to it to do real work - here’s how. Retrived from <https://blogs.nvidia.com/blog/2021/08/10/what-is-the-metaverse<
 • Champion, E. (Ed.). (2019). The phenomenology of real and virtual places. New York and London: Routledge.
 • Çöltekin, A., Lochhead, I., Madden, M., Christophe, S., Devaux, A., Pettit, C., ... & Hedley, N. (2020). Extended reality in spatial sciences: A review of research challenges and future directions. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(7), 439.
 • Ellul, J. (1964). The Technological Society. Translated From the French by John Wilkinson. With an Introd. By Robert K. Merton. Newyork: Alfred A. Knopf, Inc. and RandomHouse, Inc.
 • Ethereum (2022). Non-fungible tokens (NFT). Retrived from <https://ethereum.org/en/nft/>
 • Facebook (2021) Inside Reality Labs Research: Bringing Touch to the Virtual World. Retrived from <https://about.fb.com/news/2021/11/reality-labs-haptic-gloves-research/>
 • Facebook (2021). The Facebook Company Is Now Meta. Retrived from < https://about.fb.com/news/2021/10/fac >
 • Gorichanaz, T. (2022). Being at home in the metaverse? Prospectus for a social imaginary. AI and Ethics, 1-12.
 • Huddleston T. J. (2021) Bill Gates says the metaverse will host most of your office meetings within ‘two or three years’ — here’s what it will look like. Retrived from <https://www.cnbc.com/2021/12/09/bill-gates-metaverse-will-host-most-virtual-meetings-in-a-few-years.html>
 • Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy. Northwestern University Press.
 • Ihde, D. (1990). Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth. Indiana Univ. Press.
 • IoT for All (2021) What is the Internet of Things, or IoT? A Simple Explanation. Retrived from https://www.iotforall.com/what-is-internet-of-things.
 • Lapointe, C., & Fishbane, L. (2019). The blockchain ethical design framework. Innovations: Technology, Governance, Globalization, 12(3-4), 50-71.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., & Daneshmand, M. (2021). A Survey on Metaverse: the State-of-the-art, Technologies, Applications, and Challenges. arXiv preprint arXiv:2111.09673.
 • Reynaert, P. (2011). Facticity and Transcendentalism: Husserl and the Problem of the “Geisteswissenschaften”. In Transcendentalism Overturned (pp. 80-93). Springer, Dordrecht.
 • Scheffler, I. (1982). Science and subjectivity. Hackett Publishing.
 • Stephenson, N. (1993). Snow Crash [1992]. New York: Bantam-Random.
 • Swan, M &. De Filippi, P. (2017). Toward a Philosophy of Blockchain. Metaphilosophy, Wiley, 48. hal-01676883.
 • Tagliagambe, S. (2022). Phenomenology and the Digital World: Problems and Perspectives. Foundations of Science, 1-18.
 • Verbeek, P. P. (2005). What Things Do. Penn State University Press.
 • Verbeek, P. P. (2008). Cyborg intentionality: Rethinking the phenomenology of human–technology relations. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 7(3), 387-395.

Verbeek, P. P. (2015). Cover Story Beyond Interaction: A Short Introduction to Mediation Theory. Interactions, 22(3), 26-31.