نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه فلسفه علم و فناوری ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

پرسش از رابطۀ تکنولوژی و طبی سازی به ویژه در موج چهارم طبی‌سازی که به سلامت‌گرایی معروف است بسیار کلیدی است. در این موج که در مقایسه با سایر امواج طبی‌سازی غالب و پیشرونده است پژوهش‌های زیست‌پزشکی نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کنند، تکنولوژی با آن درآمیخته است و «بیماری» که در مرکز سه موج قبلی قرار داشت در اینجا غایب است. همه اینها سبب می‌شود که نظریه‌های طبی‌سازی کلاسیک همچون نظریۀ پیتر کونراد قادر به فهم و تبیین نقش بنیادین تکنولوژی‌ها در سلامت‌گرایی نباشند. این از آن روست که تحلیل کونراد از طبی‌سازیبیماری‌محور، مبتنی بر دوگانه‌انگاری بین انسان و تکنولوژی، بی‌توجه به نقش مصنوعات تکنیکی وچگونگی عمل‌کردنشان در فرآیندهای طبی‌سازی است وصرفاً متمرکز بر فرآیندهای کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که طبی سازی را ممکن کرده اند.
مدعای این مقاله این است که پیوند فلسفۀ تکنولوژی و فلسفۀ پزشکی می‌تواند رهیافت‌هایی برای فهم و تحلیل موج چهارم طبی‌سازی ارائه کند. در این مقاله، بر اساس رویکرد پساپدیدارشناسی در فلسفۀ تکنولوژی و بر اساس تحلیل مطالعۀ موردی اپلیکیشن های خودردیابی و تاکید بر مفاهیمی مانند قصدیت تکنولوژیک ورابطۀ هرمنوتیکی به بررسی موج چهارم طبی‌سازی (سلامت‌گرایی) پرداخته می شود و استدلال می شود دیدگاه جامعه شناختی کونراد برای تبیین نقش تکنولوژی ها در فرآیندهای طبی سازی و فهم موج جدید طبی سازی نابسنده است. در این مقاله‌ کوشیده‌ایم نشان دهیم که پساپدیدارشناسی می تواند درک جدیدی از طبی‌سازی ارائه کند و وجوهی از این پدیده را در مرکز بحث در مورد طبی سازی قرار دهد که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است؛ زیرا پساپدیدراشناسی می تواند طبی سازی را در سطح تجربۀ فردی و از زاویۀ رابطۀ انسان و واقعیت و نقش وساطت گرایانۀ تکنولوژی ها در این رابطه مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medicalization and technology: The analysis of healthism from the perspective of postphenomenology

نویسندگان [English]

  • Alireza Monajemi 1
  • mostafa shabani 2

1 Associate Professor of Philosophy of Science, Research Institute of Human Sciences and Cultural Studies

2 phd student of Philosophy of Science and Technology, Research Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Inquiring into the relationship between technology and medicalization, particularly in the fourth wave of medicalization known as Healthism, is of utmost importance. Compared to the other waves of medicalisation, in Healthism, which is predominant and progressive today , biomedical research plays a critical role, technology is interwoven with it, and the "disease" that was at the center of the previous three waves is absent hereThese factors mean that all classical theories of medicalisation, such as Peter Conrad's, fail to understand and determine the fundamental role of technologies in healthism. This is because Conrad's account of medicalisation is disease-centric, based on the dualism between humans and technology, and focuses only on macro social, political, and economic processes that make medicalisation possible.
This paper argues for the idea that the link between the philosophies of technology and medicine can provide approaches to understanding and analyzing the fourth wave of medicalization.
In this paper, Healthism - is examined from a postphenomenological view of the philosophy of technology and based on the case study of self-tracking applications, focusing on technological intentionality and hermeneutic relations. it is argued that Conrad's sociological view is insufficient to determine the role of technologies in the medicalisation procesess and to understand the new wave of medicalsation.
It will be shown that postphenomenology can be used to provide new insight into medicalisation and discuss the aspects of medicalisation that have often been disregarded, as post-phenomenology can explicate medicalisation on the level of individual experience from the perspective of the relationship between humans and reality, while also examining the mediating role of technologies in these relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medicalization
  • technology
  • Peter Conrad
  • postphenomenology
  • healthism
گادامر، هانس گئورگ،(1393) رازوارگی سلامت، هنر شفابخشی در عصر علم،  مترجم نرگس تاجیک، پگاه روزگار نو.
منجّمی, علیرضا و همکاران. (1392). طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی. فلسفه علم, 3(6), 99-118.
منجمی، علیرضا و مقدم حیدری، غلامحسین. (1401). طبی‌سازی: تبدیل وضعیت‌های انسانی به مشکلات قابل درمان، تهران: فرهامه.
Achterrhuis, H. (2001). American Philosophy of Technologt: The Emprical Turn. (R. P.Crease, Trans.) Bloomington and idianapolis: Indiana University Press.
Allouche,Sylvie.(2015).From“Enhancementedicine”To  “Anthropotechnology”.Medicine nd Society, New perspectives in Continental Philosophy, Philosophy and Medicine, 120, 295-315.
Bodea, Alina. (2016). Medicalization. Encyclopedia of Global Bioethics, Henk ten Have (eds), Springer, 23(1-2), 1846-1857
.Conrad, Peter.) 2007(. The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders. Baltimore: The John Hopkins University Press
Conrad, P. (1979) Types of medical social control, Sociology of Health and Illness, 1, 1, 1–11.
Conrad P.  (2005) The Shifting Engines of Medicalization. Journal of Health and Social Behavior;46(1):3-14
Conrad P. (2013) Medicalization: Changing Contours, Characteristics, and Contexts. In: Cockerham W. (eds) Medical Sociology on the Move. Springer, Dordrecht
Davis, J. E. (2010).Medicalization, social control and the relief of suffering. In W..Cockerham (Ed.), The New Blackwell Companion to Medical Sociology (pp. 211–241). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
de Boer, B. (2020). Experiencing objectified health: turning the body into an object of attention. Medicine, health care and philosophy, 23(3), 401-411.
de Boer, B. (2019). Health Monitoring Applications and the Transparency of Health. Delphi, 2, 129.
Hofmann B  (2001)The technological invention of disease Medical Humanities ;27:10-19.
Hofmann, B. (2017)Limits to human enhancement: nature, disease, therapy or betterment?. BMC Med Ethics 18, 56. https://doi.org/10.1186/s12910-017-0215-8
Hofmann, B., Svenaeus, F. (2018)How medical technologies shape the experience of illness. Life Sci Soc Policy 14, 3
Kaczmarek, E.(2019).  How to distinguish medicalization from over-medicalization?. Med Health Care and Philos 22, 119–128.
Kaplan, D.M. What ThingsStillDon’t Do. Hum Stud32, 229–240 (2009).
Ihde, D. (2012). Technics and praxis: A philosophy of technology (Vol. 24). Springer Science & Business Media.
Kristensen D.B., Prigge C. (2018) Human/Technology Associations in Self-Tracking Practices. In: Ajana B. (eds) Self-Tracking. Palgrave Macmillan, Cham.
Kiran Asle H.(2015),  Four Dimensions of Technological Mediation in Postphenomenological Investigations Essays on Human–Technology Relations  by Robert Rosenberger Peter-Paul Verbeek. - Lexington Books
Lemmens, P. (2017). Love and realism. Foundations of Science, 22(2), 305-310.
Lemmens, P. (2022). Thinking Technology Big Again. Reconsidering the Question of the Transcendental and ‘Technology with a Capital T’ in the Light of the Anthropocene. Found Sci 27, 171–187
Maturo, A. F., & Moretti, V. (2018). How Apps Foster Medicalization. In Digital Health and the Gamification of Life: How Apps Can Promote a Positive Medicalization. Emerald Publishing Limited.
Mithun Bantwal Rao, Joost Jongerden, Pieter Lemmens, Guido Ruivenkamp;. (2015). Technological Mediation and Power: Postphenomenology,Critical Theory, and Autonomist Marxism. Philos. Technol., 28, 449–474.
Timmermans S, Berg M. (2003)The practice of medical technology.Sociol Health Illn.;25:97-114.
Verbeek, P. (2015.b). Beyond Interaction: A Short Introduction to Mediation. Interactions 26–31 , 26–31.
Verbeek, P. P. (2013). Resistance Is Futile: Toward a Non-Modern Democratization of Technology. Techné: Research in Philosophy and Technology , 72–92.
Verbeek, P. (2005). What Things Do: Philosophical Reflections on Technology,Agency, and Design. University Park: Pennsylvania State University Press.
 
verbeek, P.-P. (2008). Obstetric Ultrasound and the Technological Mediationof Morality: A Postphenomenological Analysis. Hum Stud , 31, 11–26.
 
Verbeek, P.-P. (2015.a). The Struggle for Technology: Towards a Realistic Political Theory of Technology. Found Sci .
 
Voordijk, H. (2019). Building information modeling and its impact on users in the lifeworld: A mediation perspective. Frontiers of Engineering Management , 6, 193–206.
Hofmann B  (2001)The technological invention of disease Medical Humanities ;27:10-19.
Zheng, E.L. (2021) Interpreting fitness: self-tracking with fitness apps through a postphenomenology lens. AI & Soc .