نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه دانشگاه شیراز

2 استادیارگروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

در سایه پرداختن به نظریات اصلی و شناخته شده در تاریخ، همواره بخشی از اندیشه‌های متفکران بزرگ مغفول مانده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. گذر زمان و بروز مسائل نوین، ابعاد تازه‌ای از این دست اندیشه‌ها را آشکار می‌سازد. تراانسان به‌عنوان یک جنبش علمی-فناورانه از جمله این مسائل است. صاحب‌نظران این جنبش مدعی‌اند تراانسان‌گرایی دارای ریشه‌های عمیق تاریخی-فلسفی است، و بیش از هر چیز وجوه تاریخی تراانسانی را در دوران مدرنیسم و فلسفه جدید می‌جویند. در این مقاله در صددیم سیر تطور تراانسان‌گرایی در تاریخ علم و فلسفه از سده هفدهم تا بیستم را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در تاریخ اندیشمندان متعددی بوده‌اند که اعتقاد راسخ به ارتقاء انسان از طریق فناوری داشته‌اند و آن را با اندیشه‌های علمی- فلسفی خویش در آمیخته‌اند. آنها باور داشتند که بسیاری از جنبه‌های طبیعت انسان، زیست‌شناسی، و فرهنگ را می‌توان با استفاده از فناوری و نبوغ انسانی تغییر داد؛ تقویت‌شان کرد، و یا در نهایت بر آنان چیره شد. گرچه تراز علم و فناوری در آن زمان به‌گونه‌ای نبود که اجازه دهد طیف وسیعی از بلندپروازی‌های تراانسانی خود را به بوته آزمایش بگذارند؛ اما طرح این بلندپروازی‌ها، سیری تاریخی-فلسفی را ایجاد نمود که امروزه تراانسان‌گرایان در وجاهت‌بخشی به اندیشه‌های خود از آن بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evolution of transhumanism from the seventeenth to the twentieth century

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Ghorbani Sisakht 1
  • Mohammad hasan Karimi 2

1 Ph.D candidate in philosophy of education, Department of Fundamentals of Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University.

2 Assistant professor, Department of Fundamentals of Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University.

چکیده [English]

Overshadowed by the leading and well-known theories in the history of philosophy, some of the ideas of philosophers have always been neglected or less considered. The passage of time and the emergence of modern issues reveal new dimensions of such thoughts. Thinkers of this movement claim that transhumanism holds deep historical-philosophical roots, and above all, they seek historical aspects of transhumanism in the era of modernism and modern philosophy. In this paper, we examine the evolution of transhumanism in the history of philosophy from the seventeenth to the twentieth century. Our results show that there have been many thinkers in the history of philosophy who have firmly believed in the advancement of man through technology, and have combined it with their philosophical ideas. They believed that many aspects of human nature, biology, and culture could be changed, strengthened, or eventually overcome using technology and human ingenuity. Although the capability of science and technology of the time was not such as to allow them to experiment most of their transhumanistic ambitions, put forwarding these ambitions made a historical-philosophical evolutionary trend that transhumanists use today to justify their ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transhuman
  • Science
  • Future
  • Technology
  • Enhancement
فرج پهلو، عبدالحسین، عصاره، فریده، حمیدی، علی (1391). از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه­های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی 2( 1)، صفحه 32-13.                                                                                 
کاپالدی، نیکلاس (1372). فرانسیس بیکن و اندیشه­های او، مترجم علی حقیقی، کیهان اندیشه، شماره 48، صفحه 54-43.  
نیچه، فردریش (1389). چنین گفت زرتشت/ کتابی برای همه کس و هیچ کس، مترجم داریوش آشوری، تهران: نشر آگه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ویل دورانت (1335). تاریخ فلسفه، مترجم عباس زریاب خوئی، تهران: انتشارات: تابان.                                                       
Benvegnù, D., & others. (2018). Creative Writing and Art: Mythology and Ecocriticism, a Natural Encounter.
Bohan, E., & others. (2019). A history of transhumanism. Ph. D. thesis submitted for examination November 2018. Macquarie University~
Bostrom, N. (2005). A history of transhumanist thought. Journal of Evolution and Technology, 14(1).
Burzynski, S. R. (2005). Aging: gene silencing or gene activation? Medical
 
Byrne, E. F., & Pitt, J. C. (2012). Technological Transformation: Contextual and Conceptual Implications (Vol. 5). Springer Science \& Business Media.
Chonaill, S. N. (2007). Why may not man one day be immortal?: Population, perfectibility, and the immortality question in Godwin’s Political Justice. History of European Ideas, 33(1), 25–39.
Chakravarthi, G. (2019). The Evolution of Synthetic Thought.
Coenen, C. (2014). Transhumanism and its genesis: the shaping of human enhancement discourse by visions of the future. Humana. Mente Journal of Philosophical Studies, 7(26), 35–58.
Fedorov, N. F., Minto, M., & Koutaissoff, E. (1990). What Was Man Created For? The Philosophy of the Common Task: Selected Works.
Ferreira, A. (2011). Mechanized Humanity: JBS Haldane, JD Bernal, and Their Circle. Discourses and Narrations in the Biosciences, 8, 145.
Gagnon, P. (2012). The Problem of Transhumanism in the Light of Philosophy and Theology. The Blackwell Companion to Science and Christianity, 393–405.
Gruman, G. J. (2003). A history of ideas about the prolongation of life. Springer Publishing Company. Mettrie, L. (1996). La Mettrie: Machine Man and Other Writings. Cambridge University Press.
Janes, D. (2013). Back to the Future of the Body. Cambridge Scholars Publishing.
Herrick, J. A. (2004). The making of the new spirituality: The eclipse of the Western religious tradition. InterVarsity Press.
Haldane, J. B. S. (1924). Daedalus or Science and the Future. EP Dutton New York.
Hughes JJ. 2012. The politics of transhumanism and the techno-millennial imagination, 1626–2030. Zygon 47(4):757–76
Huxley, J. (1927). Religion Without Revelation, by Js Huxley. Ernest benn.
Huxley, J. (1951). Knowledge, Morality, and Destiny: I. Psychiatry, 14(2), 129–140.
Klichowski, M. (2015a). The end of Education, or what do Trans-humanists dream of. Standard Journal of Educational Research and Essay, 3(6), 136–138.
Lee, N. (2019). The Transhumanism Handbook. Springer.
Lipowicz, M. (2018). Overcoming Transhumanism: Education or Enhancement Towards the Overhuman? Journal of Philosophy of Education, 53(1), 200–213
Mettrie, L. (1996). La Mettrie: Machine Man and Other Writings. Cambridge University Press. 
More, M. (2013). The philosophy of transhumanism. The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, 3–17.
Nath, S. (2013). Can Descartes Be Called a Perfect Dualist? IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 12(4), 17–21. https://doi.org/10.9790/0837-1241721
Oregan, G. (2021). Birth of Software Industry and Human Computer Interaction. In A Brief History of Computing (pp. 155–175). Springer.
Renwick, C. (2014). Herbert Spencer, biology, and the social sciences in Britain. In Herbert Spencer (pp. 111–132). Routledge.
Schummer, J. (2006). Societal and Ethical Implications of Nanotechnology: Meanings, Interest Groups, and Social Dynamics. In Nanotechnology Challenges: Implications for Philosophy, Ethics and Society (pp. 413–449). World Scientific
Selbin, E. (2010). Revolution, rebellion, resistance: The power of story. Bloomsbury Publishing
Shelli, J. (2018). Exploring the Noosphere: Teilhard de Chardin. ‎ Independently published.
Søraker, J. H., der Rijt, J.-W., De Boer, J., Wong, P.-H., & Brey, P. (2015). Well-being in contemporary society. Springer.
Stambler, I. (2010). Life extension--a conservative enterprise? Some fin-de-siècle and early twentieth-century precursors of transhumanism. Life, 21, 1.
Tandy, C., & Stroud, S. R. (2002). The Philosophy of Robert Ettinger. Universal-Publishers.
Tirosh-Samuelson, H., & Mossman, K. L. (2012). Building better humans?: Refocusing the debate on transhumanism. Peter Lang Frankfurt.
Tremblay, F. (2016). The Russian Cosmists: The Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers. JSTOR.
Vinogradova, O. A. (2019). Nicolas de Condorcet: A Theorist of Progress or an Ideologist of Transhumanism? Chelovek, 30(5), 76–89
Whimster, S. (2006). The human sciences. Theory, Culture \& Society, 23(2–3), 174–176.
Young, G. M. (2012). The Russian cosmists: The esoteric futurism of Nikolai Fedorov and his followers. Oxford University Presshttp://www.sentientdevelopments.com/2008/01/marquis-de-condorcet-enlightenment.html
Young, Simon, Designer Evolution: A Transhumanist Manifesto (Amherst, NY:Prometheus Books, 2006).
https://www.atlasobscura.com/articles/what-is-russian-cosmism-nikolai-federov
http://www.the-astrolabe.net/transhumanist_faq.htm