نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 کرمانشاه چهار راه ارشاد کوی صائب تبریزی پلاک ۲۸

2 دانشجوی دکتری حرفه ای پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10.30465/ps.2021.31056.1436

چکیده

در پزشکی مدرن، یافته‌های پاراکلینیک سهم عمده‌ای از فرآیند تشخیص و درمان را به خود اختصاص داده‌اند و تصمیم‌گیری پزشک تا حد بسیاری با کمک این یافته‌ها صورت می‌گیرد. گسترش این تکنولوژی‌ها نقش گفتگوی پزشک و بیمار که لازمه‌ی طبابت بالینی است را کمرنگ‌تر کرده است. این در حالی‌ است که طبابت اساساً فرآیندی هرمنوتیکی بوده که نیازمند حصول فهم مشترکی بین پزشک و بیمار است که این فهم در بستر مواجهه‌ی بالینی روی می‌دهد و بنابراین یافته‌های پاراکلینیک به هیچ وجه جایگزین گفتگو با بیمار نخواهند بود؛ لذا اهمیت توجه به هرمنوتیک در پزشکی از این روی قابل درک است. مقاله‌ی حاضر ضمن ارائه‌ی توضیحی از هرمنوتیک گادامر، فرآیند حصول فهم را از منظر گادامر واکاوی کرده و کاربرد آن را در پزشکی طرح و مستدل می‌کند که خوانش هرمنوتیکی از طبابت، چنانکه مورد نظر گادامر است، توجه به مفهوم ارسطویی فرونسیس را طلب می‌کند. از آنجا که همدلی لازمه‌ی حصول فهم مشترک یا به تعبیر گادامر «امتزاج افق‌های فهم» است در ادامه‌ بحث، به همدلی نظر کرده و در این راستا شماری از تعاریف متداول همدلی در پزشکی را بیان می‌کند. در نهایت با نقد رویکردهای رایج همدلی، فهم پدیدارشناسانه‌ای از همدلی با کمک تفاسیر لو آگوستا ارائه داده و همدلی را صرفاً ابزاری برای افزایش رضایت بیمار از پزشک نمی‌داند بلکه با تاکید بر امتزاج مفهومی هرمنوتیک و همدلی، آن را شرط مهم و اساسی جهت حصول فهم مشترک در فرآیند گفتگو بالینی می‌پندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hermeneutical Nature of medicine and its implications: A case study of clinical empathy

نویسندگان [English]

  • Saba Mirikermanshahi 1
  • Negin Nouraei 2
  • Mehdi Azadibadrbani 3

1 Professional PhD student / Kermanshah University of Medical Sciences

2 Kermanshah University of Medical Science

3 Kermanshah University of Medical Science

چکیده [English]

In modern medicine, paraclinical findings carry out a major role in the process of diagnosis and treatment and physician decisions are largely made with the help of these findings.
The expansion of these technologies has diminished the role of physician-patient dialogue, which is necessary for clinical practice. However, medicine is fundamentally a hermeneutical process that requires a common understanding between the physician and patient, which takes place in the context of clinical encounter, and therefore para-clinical findings will in no way replace the conversation with the patient; therefore, the importance of paying attention to hermeneutics in medicine is understandable.
This article, as well as presenting an explanation of Gadamer's hermeneutics, analyses the process of understanding from Gadamer's point of view and argues that the hermeneutical reading of medicine, as Gadamer intends, requires attention to the Aristotelian concept of phronesis.
Since empathy is necessary to achieve a common understanding, or, in Gadamer's words, a “fusion of horizons of understanding”, this article goes on to discuss empathy and introduce some of common definitions of empathy in medicine.
Finally, by criticizing the common approaches to empathy, presents a phenomenological understanding of empathy by employing Lou Agosta's interpretations, and considers empathy not only as a tool to increase patient satisfaction with the physician, but also by emphasizing on conceptual fusion of hermeneutics and empathy, considers empathy as a critical and basic condition for achieving common understanding in the clinical dialogue process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Hermeneutics
  • Clinical encounter
  • fusion of horizons
  • Empathy
  • Gadamer
1.         Gadamer H-G. The enigma of health: The art of healing in a scientific age: John Wiley & Sons; 2018.
2.         Aho K. Gadamer and Health.
3.         Ramberg B GK. Hermeneutics The Stanford Encyclopedia of Philosophy: Metaphysics Research Lab, Stanford University; 2014.
4.         Malpas J. Hans-Georg Gadamer. In: Zalta EN, editor. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Fall 2018 ed: Metaphysics Research Lab, Stanford University; 2018.
5.         Makkreel RA. Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Journal of the History of Philosophy. 1971;9(1):114-6.
6.         Schmidt LK. Understanding hermeneutics. In: Reynolds J, editor. Understanding Movements in Modern Thought: Routledge; 2007. p. 99-114.
7.         Svenaeus F. Hermeneutics of clinical practice: the question of textuality. Theoretical medicine and bioethics. 2000;21(2):171-89.
8.         Palmer RE. Hermeneutics: Northwestern University Press; 1969.
9.         Daniel SL. The patient as text: a model of clinical hermeneutics. Theoretical Medicine. 1986;7(2):195-210.
10.        Svenaeus F.  The hermeneutics of medicine and the phenomenology of health: Steps towards a philosophy of medical practice. 5: Springer Science & Business Media; 2000. p. 119-40.
11.        Thomasma DC. Clinical ethics as medical hermeneutics. Theoretical medicine. 1994;15(2):93-111.
12.        Ten Have H. The hyperreality of clinical ethics: a unitary theory and hermeneutics. Theoretical Medicine. 1994;15(2):113-31.
13.        Svenaeus F. Hermeneutics of medicine in the wake of Gadamer: The issue of phronesis. Theoretical Medicine and Bioethics. 2003;24(5):407-31.
14.        منجمی ع. نقد و ارزیابی رویکردهای اصلی موجود در فلسفه پزشکی و ارائه مدلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک گادامر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم انسانی; 1393.
15.        Gadamer H-G. Nikomachische Ethik VI: Vittorio Klostermann; 1998.
16.        Gadamer H-G, Weinsheimer J, Marshall DG. EPZ truth and method: Bloomsbury Publishing USA; 2004.
17.        Pellegrino ED. A philosophical basis of medical practice: toward a philosophy and ethic of the healing professions. 1981.
18.        Halpern J. What is clinical empathy? Journal of general internal medicine. 2003;18(8):670-4.
19.        Cuff BM, Brown SJ, Taylor L, Howat DJ. Empathy: a review of the concept. Emotion Review. 2016;8(2):144-53.
20.        Lishner DA, Stocks EL, Steinert SW. Definitions of Empathy. 2017.
21.        Hojat M. Empathy in health professions education and patient care: Springer; 2016.
22.        Pedersen R. Empathy: A wolf in sheep’s clothing? Medicine, Health Care and Philosophy. 2008;11(3):325.
23.        Pedersen R. Empathy development in medical education–a critical review. Medical teacher. 2010;32(7):593-600.
24.        Agosta L. A rumor of empathy: Reconstructing Heidegger’s contribution to empathy and empathic clinical practice. Medicine, Health Care and Philosophy. 2014;17(2):281-92.
25.        Agosta L. Empathy in the Context of Philosophy: Springer; 2010.