نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فلسفه دین، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30465/ps.2021.22717.1323

چکیده

طبیعت گرایی روش‌شناختی یکی از پیش‌فرضهای محوری کنونی علوم تجربی است. نه تنها طبیعت‌باوران که بسیاری از خداباوران علم‌گرا نیز حامی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در علم و در رابطه با جهان طبیعی هستند. اما اگرچه در بدو امر دفاع از طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در علم متین و موجه به نظر می‌رسد، اما خصوصا در مواردی که امکان ارائه‌ی تبیین‌های غیر طبیعت‌گرایانه متکی بر شواهد تجربی وجود دارد، اصرار بر طبیعت‌گرایی روش‌شناختی حالت ایدئولوژیک به خود می‌گیرد و اصولا نزاع بر سر طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در این موارد است. در این مقاله پس از تبیین چیستی و اهمیت طبیعت‌گرایی روش شناختی، مسئله‌ی فراروی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی و لزوم تعیین محدوده‌ی آن تبیین شده و در ادامه ارتباط آن با طبیعت گرایی هستی شناختی بیان می‌گردد. سپس طبیعت‌گرایی روش‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که طبیعت‌گرایی روش‌شناختی نه تنها از لحاظ الهیاتی در تعارض با امکان فاعلیت خداوند و علیت غیرمادی است که به لحاظ علمی و فلسفی هم محل سوال است و نباید آن را به صورت پیشینی پذیرفت. بر این اساس علم چنانچه به دنبال کشف حقیقت عالم است، نباید به طور پیشینی امکان بررسی نظریاتی را در مورد جهان سلب نماید که تنها متکی بر مکانیزم‌های مادی نیستند و در پیدایش و پیشرفت جهان از مفاهیم فرامادی سخن می‌گویند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodological Naturalism in Science

نویسنده [English]

  • Nima Narimani

Philosophy of Religion, Theology and Islamic Studies, Tehran University, Tehran, IRan

چکیده [English]

Methodological Naturalism is one of the basic assumptions of Natural Sciences. many believe that this assumption has no logical relation with ontological naturalism that denies the existence of any supernatural entity-including God. in this paper, first, the relation between methodological naturalism and ontological naturalism has been elucidated and for that, the role that methodological naturalism plays with Ockham's Razor for supporting ontological naturalism has been explained. then, after analyzing methodological naturalism, would be clear that not only this assumption has anti-theological direction, but, in respect of scientific and philosophical scrutiny, it is under question, too, and should not accept a priori. this presumption would imply the impossibility of arguing for Divine action and in the next step can raising the atheism. thus, because of science pursues the truth, it must not foreclose the possibility of assessing the other theories about the world that are not only using materialistic conceptions of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodological Naturalism
  • Physicalism
  • Divine Action
  • Occam's Razor
  • Intelligent Design