نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فلسفه دین، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طبیعت گرایی روش‌شناختی یکی از پیش‌فرضهای محوری کنونی علوم تجربی است. نه تنها طبیعت‌باوران که بسیاری از خداباوران علم‌گرا نیز حامی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در علم و در رابطه با جهان طبیعی هستند. اما اگرچه در بدو امر دفاع از طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در علم متین و موجه به نظر می‌رسد، اما خصوصا در مواردی که امکان ارائه‌ی تبیین‌های غیر طبیعت‌گرایانه متکی بر شواهد تجربی وجود دارد، اصرار بر طبیعت‌گرایی روش‌شناختی حالت ایدئولوژیک به خود می‌گیرد و اصولا نزاع بر سر طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در این موارد است. در این مقاله پس از تبیین چیستی و اهمیت طبیعت‌گرایی روش شناختی، مسئله‌ی فراروی طبیعت‌گرایی روش‌شناختی و لزوم تعیین محدوده‌ی آن تبیین شده و در ادامه ارتباط آن با طبیعت گرایی هستی شناختی بیان می‌گردد. سپس طبیعت‌گرایی روش‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می‌شود که طبیعت‌گرایی روش‌شناختی نه تنها از لحاظ الهیاتی در تعارض با امکان فاعلیت خداوند و علیت غیرمادی است که به لحاظ علمی و فلسفی هم محل سوال است و نباید آن را به صورت پیشینی پذیرفت. بر این اساس علم چنانچه به دنبال کشف حقیقت عالم است، نباید به طور پیشینی امکان بررسی نظریاتی را در مورد جهان سلب نماید که تنها متکی بر مکانیزم‌های مادی نیستند و در پیدایش و پیشرفت جهان از مفاهیم فرامادی سخن می‌گویند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Methodological Naturalism in Science

نویسنده [English]

 • Nima Narimani

Philosophy of Religion, Theology and Islamic Studies, Tehran University, Tehran, IRan

چکیده [English]

Methodological Naturalism is one of the basic assumptions of Natural Sciences. many believe that this assumption has no logical relation with ontological naturalism that denies the existence of any supernatural entity-including God. in this paper, first, the relation between methodological naturalism and ontological naturalism has been elucidated and for that, the role that methodological naturalism plays with Ockham's Razor for supporting ontological naturalism has been explained. then, after analyzing methodological naturalism, would be clear that not only this assumption has anti-theological direction, but, in respect of scientific and philosophical scrutiny, it is under question, too, and should not accept a priori. this presumption would imply the impossibility of arguing for Divine action and in the next step can raising the atheism. thus, because of science pursues the truth, it must not foreclose the possibility of assessing the other theories about the world that are not only using materialistic conceptions of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methodological Naturalism
 • Physicalism
 • Divine Action
 • Occam's Razor
 • Intelligent Design
 1. David Bourget, D. J. C. (2014). What do philosophers believe? Philosophical Studies, 170(3).

  Dembski, W. A. (2004). The Design Revolution: IVP

  Ecklund, E. H. (2010). Science vs. Religion, What Scientists Really Think: Oxford.

  Fishman, Y. I. (2009). Can Science Test Supernatural Worldviews? Science and Education, 18.

  Forrest, B. (2000). Methodological Naturalism And Philosophical Naturalism: Clarifying The Connection. Philo 3(2).

  Hick, John. 2010. The New Frontier of Religion and Science: Religious Experience, Neuroscience and the Transcendent. New York: Palgrave Macmillan. http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9780230277601.

  Maarten Boudry, S. B., Johan Braeckman. (2010). How Not to Attack Intelligent Design Creationism: Philosophical Misconceptions About Methodological Naturalism. Foundations of Science, 15(3).

  Maarten Boudry, S. B., Johan Braeckman. (2012). Grist to the Mill of Anti-evolutionism: The Failed Strategy of Ruling the Supernatural Out of Science by Philosophical Fiat. Science and Education, 21.

  Mahner, M. (2012). The Role of Metaphysical Naturalism in Science. Science and Education, 21.

  Monton, Bradley John. 2009. Seeking God in Science: An Atheist Defends Intelligent Design. Peterborough, Ont: Broadview Press.

  Piotr Bylica, D. S. (2008). God, Design, And Naturalism: Implications Of Methodological Naturalism In Science For Science-Religion Relation. PENSAMIENTO, 64(242).

  Ruse, M. (2005). Methodological Naturalism Under Attack. South African Journal of Philosophy, 24(1).

  Searle, J. (2004). Mind: A Brief Introduction: Oxford.

  Smith, R. S. (2012). Naturalism and Our Knowledge of Reality: Ashgate.

  1. Fishman, M. B. (2013). Does Science Presuppose Naturalism (or Anything at All)? Science and Education, 22.

   نریمانی, نیما. 1399. “الگوی نوین پوکینگ‌هورن از ارتباط خدا با عالم با نقد تصور سنتی توماسی.” پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 18 (1): 107–30.

  نریمانی, نیما, عبدالرسول کشفی و امیرعباس علیزمانی. 1399. “بستار فیزیکی و فاعلیت الهی.” اندیشه دینی 20 (75): 109–30.