نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه وعلم وفناوری، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

10.30465/ps.2021.37322.1539

چکیده

ناآمادگی در مواجهه با همه گیری کرونا و نابسندگی مداخله ها و اقدامات در مهار آن، جهان را با شرایطی
بحرانی مواجه کرده است. در این مقاله برآنم تا بر مبنای تحلیل و نقد زیست سیاسی نشان دهم که چرا در
این نقطه ایستاده ایم و اینکه این ناآمادگی و نابسندگی ریشه در ساختار همه گیری (ابژه ها، دانش ها و نهادها)
دارد. در این تحلیل به ابژه ها، دانش ها و نهادهای مربتط با ساختار همه گیری خواهم پرداخت و نشان خواهم
داد ساختار همه گیری سبب رویت ناپذیری ابژه هایی همچون شهر، شهروندی و جامعه و به محاق رفتن
دانش ها و نهادهای مرتبط با آن شده است. طبی سازی امور بهداشتی و مرجعیت دانش اپیدمیولوژی حاصل
چنین فرآیند تاریخی ای است. به نظر می رسد احیای پزشکی شهری و توجه جدی به علوم انسانی سلامت به
عنوان پیوند دهندة علوم زیست پزشکی، سیاست و جامعه می تواند افق های نوی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge and Institutions in the Structure of the Epidemic: a Biopolitical analytics of the Corona pandemic

نویسنده [English]

  • Alireza Monajemi

Assistant Professor, Department of Philosophy of Science and Technology, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The unpreparedness to deal with the Corona pandemic and the inadequacy of interventions
and measures to control that world has created a critical situation. In this article based on
biopolitical analytics, I want to show why we stand at this point and that unpreparedness
and inadequacy have rooted in the structure of the epidemic (objects, sciences, and
institutions). In this analysis, I will focus on the objects, sciences and institutions related to
the structure of the epidemic and scrutinize how the structure of the epidemic has caused
invisibility of objects such as the city, citizenship and society, which has led to the
hiddenness of the related sciences and institutions. Medicalization of the health and the
priority of epidemiology have been the result of this historical process. It seems that the
revival of urban medicine and serious attention to health humanities as a potential link
between biomedical sciences, politics and society can open up new horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemic
  • Corona Virus
  • Biopolitical analytics
  • Health humanities
  • biomedical sciences
  • Urban medicine