نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه علم، دانشکده حقوق، الهیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار،دانشکده فلسفه‌ی علم،دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار انستیتوی تحقیقات سلامت وپرستاری، دانشگاه الستر.

چکیده

چکیده
در این مقاله با استفاده از نظریه‌ی درخت تغییر مفهومی تاگارد در پیِ تبیین افزایش تعداد افرادِ دارای «اختلالات طیف اُتیسم» هستیم. در نگاه اول تبیین افزایش تعداد موردهای این اختلال می‌تواند ناشی از زیاد شدن واقعی تعداد افراد، بنا به دلایلی که هنوز مشحص نشده‌اند، باشد،ِ یا این‌که متخصصان علوم پزشکی به ابزارهای دقیق‌تری برای شناسایی و غربالگری دست پیدا کرده‌اند. اما این تبیین اولیه‌ی افزایشِ تعدادِ افراد می‌تواند تبیین‌های مکمل هم داشته باشد مانند طبی‌سازی و تغییر مفهومی. در این مقاله به تبیین تغییر مفهومی می‌پردازیم؛ به این صورت که افزایش تعداد موارد در اثر تغییرات در مفهوم این اختلال باشد که نتیجه آن شمول افراد جدیدی است که سابقاً در این طیف قرار نمی‌گرفتند. همچنین به نظریه‌ی درخت تغییر مفهومی پاول تاگارد که وی در آن بر روی تغییر مفهومیِ سلسله‌مراتبیِ بیماری سل تحقیق کرده است به عنوان تبیین جایگزین ارجاع داده شده است و با کاربست نظریه‌ی او نشان می‌دهیم که افزایش تعدادِ مواردِ اختلالات طیف اُتیسم می‌تواند علاوه بر محتمل بودن افزایش تعداد افراد و دقیق‌تر شدن ابزارهای پزشکی، ناشی از تغییر مفهومی اُتیسم باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Paul Togard's theory of the tree of conceptual change applied to autism spectrum disorders

نویسندگان [English]

 • Azadeh Doustelahi 1
 • Mostafa Taqavi 2
 • seyed ali samadi 3

1 PhD student in Basic Sciences, Research University of Science, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Philosophy of Science, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
In this article, we use Thagard's conceptual tree theory to explain the increase in the number of people with "Autism Spectrum Disorders." At first glance, the explanation for the increase in the number of cases of this disorder may be due to the actual increase in the number of people, for reasons that have not yet been identified. Or that medical professionals have developed more accurate tools for identification and screening. But this initial explanation for the increase in the number of people can also have complementary explanations, such as medicalization and conceptual change. In this article, we explain the conceptual change; In such a way that the increase in the number of cases is due to changes in the concept of this disorder, which results in the inclusion of new people who were not previously included in this spectrum. It is also cited as an alternative explanation for Paul Thagard's theory of the tree of conceptual change, in which he researched the conceptual hierarchical change of tuberculosis And by applying his theory, we show that the increase in the number of cases of autism spectrum disorders can be due to a change in the concept of autism, in addition to the possibility of an increase in the number of people and more accurate medical devices..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • Conceptual Change
 • Paul Taggard
 • تاگارد، پال (1396)، در آمدی بر علوم شناختی ذهن، ترجمه رامین گلشائی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
 • صمدی سیدعلی، مک کانکی روی (1396)، اختلالات طیف اتیسم، تهران، نشر دوران.
 • منجّمی، علیرضا؛ آیت‌اللهی، حمیدرضا؛ معین زاده، مهدی. (1392). «طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفۀ تکنولوژی»، فلسفه علم، 1392، 6، 118-99
 • موسوی آرش(1393)، تغییرات مفهومی در سیر تکاملی رویکردهای نظام‌های نوآوری، رساله­ دکترا رشته­ سیاست­گذاری علم و فناوری، دانشکده
  مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف: 306 صفحه.

 

 • APA. 1952. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association.
 • APA. 1968. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2nd ed., text rev.). American Psychiatric Association.
 • APA. 1980. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd Edition (DSM-III). American Psychiatric Association.
 • APA. 1987. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd Edition-Revised (DSM-III-R). American Psychiatric Association).
 • APA. 1994. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition (DSM-IV). American Psychiatric Association.
 • APA. 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5). American Psychiatric Association.
 • Durkin, M.S., Bilder, D.A., Pettygrove, S., & Zahorodny, W. (2015). The validity and usefulness of public health surveillance of autism spectrum disorder. Autism, 19, 118–119.
 • Fombonne. Eric. (2018), “Editorial: The rising prevalence of autism”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59:7, 717–720.
 • Glennan.­S. (­2008)­­, Mechanism,­ In Routledge Companion of philosophy of Science, (Stathis Psillos and Martin Curd), London.
 • Harvey.Catherine. ­(2018)­­, Difference not Disorder, Jessica Kingsley Publishers.
 • Thagard, P. (2008). Conceptual change in the history of science: Life, mind, and disease. In International handbook of research on conceptual change, (Stella Vosniadou),  Routledge.
 • Thagard.P.­(1992),­ Conceptual­­ Evolution, Princeton university press.