نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر در پروژه فاسیف وابسته به دانشسرای عالی مرکز تحقیقات علمی فرانسه

10.30465/ps.2019.4164

چکیده

فخر رازی از متفکرانی است که نقش برجسته ای در گفتمان بین دو نحله فکری زمان خود، یعنی مشائی­گری و کلام اشعری دارد؛ وی با روشی فلسفی، نظریات کلامی را می پروراند. نظریه حرکت فخر رازی در چارچوب اتم­گرایی کلام جای دارد.در این مقاله قصد داریم نشان دهیم که نظریه حرکت اتم­گرایانه کلام چگونه با مبانی فیزیک ارسطویی در تراکنش استو چگونه فخر رازی با تکیه بر اصل تطابق پیوستگی ارسطویی با رد مقدماتی در زمان و طول به ناپیوستگی حرکت حکم می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fakhr Razī’s Theory of Motion in interaction with Aristotelian Physics

نویسنده [English]

 • Banafsheh Eftekhari

Member of PhASIF Project, Depended on Ecole Normale Superior &centere National de la Researche scientifique(ENS-CNRS)، france

چکیده [English]

Fakhr al-Dīn Rāzī is a thinker of the 12th century who had a significant role in the dialog between two philosophical doctrines of his age, i.e. Peripateticism and kalām. He followed peripatetic methods to develop kalām theories. Razī’s theory of motion is in the frame of kalām Atomism. In this paper, I will show how the atomistic theory of motion is in interaction with Aristotelian fundamentals in Physics. I will show that Razi asserts discontinuity of motion, by relying on Aristotelian Continuity principles and rejecting to some premises. Then, I discuss the significance of this theory from the history of science’s view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • kalām Atomism
 • motion theory
 • Fakhr al-Dīn Rāzī
 • al-jawhar al-fard
 • Continuism
 • Aristotelian Physics
 • افتخاری، بنفشه،«ناسازگاری پیوسته گرایی هندسی و اتم گرایی کلام در آرا فخر رازی»، فلسفة علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوفصل نامة علمی پژوهشی، سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان 1397 (27 - 1).

 • افتخاری، بنفشه، نظریه جزء لا یتجزی در طبیعیات فخر رازی، رساله کارشناسی ارشد، پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، بهمن 1386. 

 • معصومی همدانی، حسین، «میان فلسفه و کلام: بحثی در آراء طبیعی فخر رازی»، معارف، دوره اول، فروردین 1365، ص 279-195.

 • Adamson, Peter, FAKHR AL-DĪN AL-RĀZĪ ON PLACE, Arabic Sciences and Philosophy, Cambridge University Press, vol. 27 (2017) pp. 205–236

 • Dhanani, Alnoor, THE IMPACT OF IBN SĪNĀ’S CRITIQUE OF ATOMISM ON SUBSEQUENT KALĀM DISCUSSIONS OF ATOMISM,Arabic Sciences and Philosophy, Cambridge University Press, vol. 25 (2015) pp. 79–104. 

 • Eftekhari, Banafsheh, An Introduction to the Book “Proving Atomism”, University of Lyon III (Phd Thesis), 2017, Lyon.

 • Setia, Adi, “Atomism versus Hylomorphism in the kalam of al-Fakhr al-Din al-Razi: a preliminary survey of the Matalib al-'Aliyyah”, Islam & Science, Vol:4, No:2, winter 2006, P:113-140.

 • Studtmann Paul, “Aristotle’s Categories”, Stanford encyclopedia of philosophy,2013.

URL: http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-categories/