نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

آنچه همیشه درباره پوزیتیویست­های منطقی مورد توجه بوده است، وجوه معرفت­شناختی و روش­شناختی آنها بوده است. حال قصد داریم با توجه به چالش موریس شلیک و حلقه وین با متافیزیک، وجه هستی­شناختی اندیشه او را بازسازی کنیم.شلیک شناخت ما از «واقعیت»، و همچنین «جهان خارج مستقل از ما» را به دو قلمرو شناخت عرفی یا شناخت مورد نیاز در زندگی روزمره و شناخت علمی تفکیک می­کند. او با تکیه بر این تفکیک نشان می­دهد که چگونه مکتب پوزیتیویسم منطقی در هیچیک از این دو قلمروی شناختی، نیازمند مواجهه متافیزیکی با واقعیت و جهان خارج نیست. در این مقاله اولا به این مساله خواهیم پرداخت که تصور او از واقعیت و جهان مستقل از ما به عنوان مقولاتی هستی­شناختی چه بوده است؟ ثانیا، این تلقی از واقعیت بر روش­شناسی و معرفت­شناسی پوزیتیویسم­منطقی چه تاثیری داشته است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Reality in Schlick's Perspective

نویسنده [English]

  • Mohsen Donyavi

PhD student in Philosophy of Science and Technology, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Moritz Schlick divides our knowledge of reality and independent external world into two domains of conventional knowledge needed in everyday life, and scientific knowledge. Relying on this division, he shows how logical positivism is not in need of metaphysical confrontation with reality and external world in either of these realms.
The present article studies Moritz Schlick’s academic trend and the turning points of his scientific life, from the tradition of philosophical physicists to succession of Ernst Mach, and to his association with Vienna Cycle; and meanwhile attempts to answer the question of what has been his image of reality and independent world as ontological issues? What always has been taken into consideration about logical positivists is limited to their epistemological and methodological aspects. Here we intent to reproduce the ontological aspect of Schlick’s thoughts, taking into account the challenge that he and the Vienna cycle pose to metaphysics

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality
  • Concepts
  • Scientific Knowledge
  • general theory of knowledge
  • Tradition of Philosophical Physicists
-          Oberdan, Thomas, "Moritz Schlick", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =.
-          Schlick, M. (1915). The philosophical significance of the principle of relativity. Philosophical Papers, 1, 1909-1922.
-          Schlick, M .(1927), Letter to Albert Einstein, July 14, 1927. Einstein Collection, Hebrew University (EC 21–599).
-          Schlick, M(1963), Space and Time in Contemporary Physics, New York, Dover Publication
-          Schlick, M.(1974), General Theory of Knowledge, Springer
-          Schlick, M,(1978), Philosophical PapersVolume 1: (1909–1922).Editors: Mulder, Henk L., van de Velde-Schlick, B.F.B. (Eds.), Springer
-          Uebel, T)2003(, “On the Austrian Roots of Logical Empiricism: The Case of the First Vienna Circle,” in Parrini, Salmon, and Salmon (eds.), pp. 67–93.
-          Ray, C. (2000) Logical Positivism, in A Companion to the Philosophy of Science (ed W. H. Newton-Smith), Blackwell Publishers Ltd, Oxford, UK.