نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفۀ علم پژوهشگاه علوم انسانی

2 استاد فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

طبی‌سازی فرایندی است که در آن پزشکی به قلمروهایی مانند زایمان و تولد، اعتیاد، چاقی، زیبایی، جوان‌شدن، تنهایی و انزوا، که اساساً پزشکی نیستند، وارد می‌شود و تدابیری پزشکی برای اصلاح یا درمان آن‌ها ارائه می‌کند. دو تبیین‌ اصلی برای طبی‌سازی ارائه شده است که می‌توان آن‌ها را به اختصار تبیین مارکسیستی و تبیین کنترل اجتماعی نامید. این مقاله تلاش می‌کند تا طبی‌سازی را از منظری جدید مورد مداقه قرار دهد. مدعای این مقاله آن است که طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی تبیین جامع‌تری از این پدیده ارائه می‌کند. در این راستا آرای سه فیلسوف مهم تکنولوژی، هایدگر، برگمان، و فینبرگ در تبیین طبی‌سازی به مثابة تکنولوژی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medicalization as Technology Based on the Heidegger, Borgmann and Feenberg Ideas on the Philosophy of Technology

نویسندگان [English]

  • Alireza Monajemi 1
  • Hamidreza Ayatollahy 2
  • Mehdi Moinzadeh 1

چکیده [English]

 
Medicalization is a term for the process by which medical definitions and practices are applied to behaviors, psychological phenomena, and somatic experiences which previously were not within the conceptual or therapeutic scope of medicine. There have been two distinct main approaches to medicalization. The first was a Marxist critique of medicine as authoritarian and imperialistic, while the second was a critique of the expanding role of medicine in the social control of deviant behavior. This article contends that none of these approached could explain medicalization comprehensively. The main thesis of this paper is that medicalization as a technology could be an alternative. In this paper, this thesis will be examined in the light of Heidegger’s, Bergmann’s and Feinberg’s philosophy of technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicalization
  • Technology
  • philosophy of technology
  • Philosophy of Medicine
  • Heidegger
  • Borgmann
  • Feenberg
پستمن، نیل (1372). تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، ترجمة صادق طباطبایی، تهران: سروش.
فوکو، میشل (1390). تاریخ جنون در عصر کلاسیک، ترجمة فاطمه ولیانی، تهران: هرمس.
کیوان‌آرا، محمود (1386). اصول و مبانی جامعه‌شناسی پزشکی، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
معین‌زاده، مهدی (1390). «فرانکنشتاین یا پرومته، تحقیق در باب ذات‌گرایی در تکنولوژی پزشکی»، فلسفۀ علم، ش 1.
منجّمی، علیرضا (1390). «پزشکی به مثابة پارادایم؟»، فلسفۀ علم، ش 1.
هایدگر، مارتین (1377). پرسش از تکنولوژی در فلسفۀ تکنولوژی، ترجمة شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز.
 
Borgmann, A. (1984). Technology and the Character of Contemporary Life, Chicago: Chicago University Press.
Borgmann, A. (1993). Crossing the Postmodern Divide, Chicago: Chicago University Press.
Borgmann, A. (2003). ‘Focal Things and Practices’, In Philosophy of Technology, The Technological Condition, Scharf, RC and Dusek, V. (eds.), Oxford: Blackwell.
Bunge, M. (2003). ‘Philosophical Inputs and Outputs of Technology’, In Scharff, R. C. and Dusek, V. (eds.), Philosophy of Technology, The Technological Condition, Oxford: Blackwell.
Conrad, P. (2007). The Medicalization of Society, On the Transformation of Human Conditions into Trearable Disorders, Maryland: Johns Hopkins University Press.
Davis, J. E. (2010). ‘Medicalization, Social Control, and the Relief of Suffering’, In Cockerham, W. C. (ed.), The New Blackwell Companion to Medical Sociology, UK: Blackwell.
Dusek, V. (2006). Philosophy of Technology, An Introduction, Malden, Mass: Blackwell.
Feenberg, A. (2003). ‘Critical Evaluation of Heidegger and Borgmann’, In Philosophy of Technology, The Technological Condition, Scharf, RC and Dusek, V. (eds.), Oxford: Blackwell.
Feenberg, A. (2005). Transforming Technology, A Critical Theory Revisited, Oxford: Oxford University Press.
Foucault, M. (1973). Thebirth of the Clinic, An Archaeology of Medical Perception,London: Tavistock.
Illich, I. (1976). Medical Nemesis, The Expropriation of Health, New York: Pantheon Books.
Jonas, H. (2003). ‘Toward a Philosophy of Technology’, In Scharff, R. C. and Dusek, V. (eds.), Philosophy of Technology: The Technological Condition, Oxford: Blackwell.
Long, V. (2011). The Rise and Fall of the Healthy Factory, The Politics of Industrial Health in Britain, 1914–60, Hampshire: Pulgarve McMillan.
Macrum. J. A. (2007). An Introductory Philosophy of Medicine, Humanizing Modern Medicine, Springer.
Navarro, V. (1976). Medicine Under Capitalism, New York: Prodist.
Nye, R. (2003). ‘The Evolution of the Concept of Medicalization in the Late Twemtieth Century’, Journal of History of the Behavioral Sciences, Vol. 39, No. 2.
Reissman, K. C. (1989). ‘Women and Medicalization, A New Perspective’, In P. Brown (ed.), Perspecttive in Medical Sociology, Belmont, CA: Wadsworth.
Szasz, T. (2007). The Medicalization of Everyday Life, New York: Syracuse University Press.
Waitzkin, H. (1978). ‘A Marxist View of Medical Care’, Annals of Internal Medicine, Vol. 89.
White, K. (2002). An Introduction to the Sociology of Health and Illness, London: Sage.
Williams, S. J., and Calnan, M. (1996). ‘The Limits of Medicalization and the Lay Populance in Late Modernity’, Social Science & Medicine, Vol. 42, No. 12.
.