نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه بهشتی

2 استادیار گروه فلسفة دانشکدة ادبیات بهشتی

.

چکیده

پوپر معتقد است که هایزنبرگ در تعبیرش از اصل عدم قطعیت دچار اشتباه شده است. به نظر وی، وجود حدی برای دقت که مدعای هایزنبرگ است، نتیجة منطقی فرمول‌های تئوری کوانتوم نیست، بلکه فرضی اضافی است. به باور پوپر، تعبیر هایزنبرگ از عدم قطعیت حاوی عناصر متافیزیکی و لذا ابطال‌ناپذیر است. پوپر با ارائة نظریة پراکندگی آماری، تفسیری جدید از عدم قطعیت ارائه می‌دهد تا نشان دهد امکان اندازه‌گیری‌هایی دقیق‌تر از آن‌چه اصل عدم قطعیت مجاز می‌شمرد با فرمول‌های تئوری کوانتوم یا تفسیر آماری این تئوری منافات ندارد و در صورت تفسیر آماری فرمول‌های تئوری کوانتوم، فرض اضافی هایزنبرگ با آن فرمول‌ها در تناقض خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Popper and the Uncertainty Principle

نویسندگان [English]

  • Mohadese Borhani nejad 1
  • Hossein Valeh 2

چکیده [English]

Popper believed that Heisenberg misinterpreted the theory of indeterminism, since the limits of attainable precision asserted by Heisenberg is not a logical consequence of the formula of the theory but rather, a separate and additional assumption. Popper believed that Heisenberg’s explanation of uncertainty principle includes metaphysical elements rendering it non-falsifiable. By proposing ‘statistical scatter’, Popper offered a new interpretation of uncertainty principle in order to show this additional assumption, prove that the possibility of observations more exact than what Heisenberg thought, is consisted with the formulae, and if formula of quantum be statistically interpreted, the additional metaphysical assumption actually contradicts them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • uncertainty principle
  • quantum theory
  • statistical scatter
اوهانیان، هانس سی. (1372). فیزیک نوین، ترجمة جلال‌الدین پاشایی راد و بهرام معلمی، تهران: کتب ماد.
باربور، ایان (1362). علم و دین، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
راسل، برتراند (1360). جهان‌بینی علمی، ترجمة سیدحسن منصور، تهران: آگاه.
کارناپ، رودلف (1363). مقدمه‌ای بر فلسفة علم، ترجمة یوسف عفیفی، تهران: نیلوفر.
هایزنبرگ، ورنر (1370). فیزیک و فلسفه، ترجمة محمود خاتمی، تهران: علمی.
 
Popper, Karl (2002). The Logic of Scientific Discovery, London: Routledge.
Popper, Karl (1990). A World of Propensities, Bristol: Thoemmes.
Shields, William (2004). ‘Karl Popper's Quantum Ghost, Denver, Colorado’, American Physical Society, April Meeting.
Shih, Yanhua, Kim, Yoon-Ho (2000). ‘Experimental Realization of Popper’s Experiment-Violation of the Uncertainty Principle’, Foundations of Physics, Vol. 48.