مدیر مسئول


غلامحسین مقدم حیدری دانشیار

فلسفه علم و فناوری

سردبیر


علیرضا منصوری دانشیار

فلسفه علم و فناوری

دبیر اجرایی


مهدی محمدی کارشناس ا/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


مهدی گلشنی استاد دانشگاه صنعتی شریف

فیزیک

 • .
 • mehdigolshaniyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


علی پایا استاد وابسته مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور/ استاد فلسفه کالج اسلامی لندن

فلسفه

 • .
 • alipayahotmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


سعید زیباکلام مفرد استاد دانشگاه تهران

فلسفه

 • s.zibakalamgmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد کتابی استاد: پژوهشگاه علوم انسانی

اقتصاد

 • .
 • ketabiihcs.ac.ir
 • .

اعضای هیات تحریریه


سید بیوک محمدی استاد پژوهشگاه علوم انسانی

جامعه شناسی

 • .
 • buikihcs.ac.ir
 • .

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا ذکیانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

منطق

 • .
 • zakianyyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


میر سعید موسوی کریمی دانشیار:دانشگاه مفید

فلسفه علم

 • .
 • mmkarimisharif.edu
 • .

اعضای هیات تحریریه


هرمز ابراهیم نژاد استاد تا ریخ دانشگاه ساوت همپتون

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


علیرضا منجمی دانشیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه علم

 • monajemi.alirezagmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین مقدم حیدری دانشیار گروه پژوهشی فلسفه علم، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه علم

 • gmheidariihcs.ac.ir