1. علی شریعتی و پوزیتیویسم

سیدجواد میری؛ علی علی‌اصغری صدری

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 117-146

چکیده
  در این نوشته ضمن معرفی اجمالی پوزیتیویسم، آرای شریعتی پیرامون مؤلفه‌های فکری پوزیتیویست‌ها را شرح می‌‌دهیم؛ در بخش اول اشتراکات فکری شریعتی و پوزیتیویسم بررسی می‌شود که شامل روش علم، آفاقیت علوم طبیعی، دقت و اعتبار علوم طبیعی و اتکای به آن، به‌کاربردن روش علوم طبیعی در علوم انسانی، و تفکیک بین مرحلة شناخت و ارزیابی ...  بیشتر