پزشکی جالینوس و مکاتب پزشکی یونان

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته تاریخ علم دوره اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ps.2020.4550

چکیده

جالینوس پزشک، فیلسوف و منطق‌دان یونانی از اثرگذارترین افراد در پزشکی یونان باستان بود و آثار او همچنین در جهان اسلام و اروپا، اساس آموزش و عمل پزشکی بود. جالینوس از آن‌جا که به پزشکی بقراط تسلط داشت و دارای روش در پزشکی بود، موردتوجه بود. آن‌چه جالینوس را از دیگر پزشکان متمایز می‌نمود تاکید بر روش‌مند بودن او است. در زمان او سه مکتب پزشکی مهم به امر طبابت مشغول بودند: اصحاب تجربه، قیاس و حیل. این سه گروه در کسب دانش پزشکی، تعلیم آن و تشخیص بیماری و درمان، اختلاف‌نظرهایی با هم داشتند.
مساله پژوهش حاضر شناخت مکتب‌های پزشکی زمان جالینوس و پاسخگویی به این پرسش که تعامل جالینوس با این مکتب‌ها چگونه بود و مکتب پزشکی جالینوس چه بود؟
جالینوس از روش تلفیقی مبتنی بر عقل و تجربه برای کسب دانش طب و درمان استفاده می‌نمود. او معتقد بود برای شناخت دقیق حقایق می‌بایست از روش‌های گوناگونی اعم از تجربه، آزمایش و تعقل و استدلال در کنار هم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Galen Medicine and Greek Medical Schools

نویسنده [English]

  • farzaneh ameri
PhD student in the history of Islamic science Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Galenos was a Greek physician, philosopher, and logician one of the most influential people in ancient Greek medicine, and his work was also the basis of medical education and practice in the Islamic world and Europe. Galinus was noted for his mastery of Hippocratic medicine and his practice in medicine. What distinguishes Galenus from other physicians is his emphasis on being methodical. During his time, three important medical schools were practicing medicine: the companions of experience, the analogy and the trick. The three groups disagreed on medical knowledge, education, and diagnosis and treatment.
The problem of the present study was to identify the medical schools of Jalinus and to answer the question of how Jalinos interacted with these schools and what was the Jalinos medical school.
Galen used a combination of reason and experience to gain knowledge of medicine and treatment. He believed that different methods of experimentation, experimentation, reasoning and reasoning should be used together in order to know the facts accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galen
  • ancient Greek medicine
  • Methodists
  • Empiricists
  • Dogmatic
الف: فارسی:
§           ابن‌جلجل، سلیمان‌بن‌حسان.( 1349ش). طبقات الأطباء و الحکماء، مترجم محمدکاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.
§           گیلیپسی، چارلز کولستون. (1387)، زندگینامه علمی دانشوران، ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
§           لیندبرگ، دیوید. (1377). سرآعازهای علم در غرب. ترجمه: فریدون بدره‌ای. تهران: نشر علمی و فرهنگی.
§           قاسملو، فرید؛ کرومی، طیّبه. (1393ش). «جالینوس»، دانشنامه جهان اسلام، ج9،  تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی.
§           قاسملو، فرید. (1393ش). «جوامع اسکندرانیین»، دانشنامه جهان اسلام، ج1،  تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی.
§           معصومی‌همدانی، حسین. (۱۳۷۰ش). «جالینوس»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 17، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
§           هاشمی، احمد. (1393ش). «حنین بن اسحاق بن سلیمان بن ایوب عبادی»، دانشنامه جهان اسلام، ج1،  تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی.
 
ب: عربی:
§           اﺑﻦ‌اﺑﻰ‌اصعیبه، احمد. (2001م)، ﻋﻴﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء، ج1، ﺗﺼﺤﻴﺢ: ﻋﺎﻣﺮ النجار،  ﻗـﺎﻫﺮه : اﻟﻬﻴﺌـﻪ  اﻟﻤﺼـﺮﻳﻪ اﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب.
§           اسحاق‌بن، حنین. (1977م). جالینوس فی فرق للمتعلمین، تصحیح: محمدسلیم سالم. قاهره: مطبعه دارالکتب.
 
 
ج: انگلیسی:
Hankinson, Jim. (1991). Galen On The Therapeutic Method. London:Oxford Press.
Hankinson, Jim. (2008). The Cambridge Companion to Galen. Cambridge: Cambridge University Press.
Barnes, jonathan. (2018). Galen and Logic and therapy. Leiden: Brill.
Susan, Mattern. (2013). The Prince of Medicine: Galen in the Roman Empire. London: Oxford University Press.