دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398 
8. پارادوکس مور و آگاهی

صفحه 163-183

سید علی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی


11. نقش خوانش بدنمند از استعاره در دفاع از تلفیق تکاملی گسترش‌یافته

صفحه 235-260

رضا ندرلو؛ رضا عزیزی نژاد؛ محمود مژده خشکنودهانی