نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

–استادیار گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ps.2021.6648

چکیده

ناآمادگی در مواجهه با همه‌گیری کرونا و نابسندگی مداخله‌ها و اقدامات در مهار آن، جهان را با شرایطی بحرانی مواجه کرده است. در این مقاله برآنم تا بر مبنای تحلیل و نقد زیست‌سیاسی نشان دهم که چرا در این نقطه ایستاده‌ایم و اینکه این ناآمادگی و نابسندگی ریشه در ساختار همه‌گیری (ابژه‌ها، دانش‌ها و نهادها) می‌شوند. در این تحلیل به ابژه‌ها، دانش‌ها و نهادهای مربتط با ساختار همه‌گیری خواهم پرداخت و نشان خواهم داد ساختار همه‌گیری سبب رویت‌ناپذیری ابژه‌هایی همچون شهر، شهروندی و جامعه و به محاق رفتن دانش‌ها و نهادهای مرتبط با آن شده است. طبی‌سازی امور بهداشتی و مرجعیت دانش اپیدمیولوژی حاصل چنین فرآیند تاریخی‌ای است. به نظر می‌رسد احیای پزشکی شهری و توجه جدی به علوم انسانی سلامت به عنوان پیوند‌دهندۀ علوم زیست‌پزشکی، سیاست و جامعه می‌تواند افق‌های نوی بگشاید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge and Institutions in the Structure of the Epidemic: a Biopolitical analytics of the Corona pandemic

نویسنده [English]

  • Alireza Monajemi

MD-PhD, Philosophy of Science and Technology Department, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The unpreparedness to deal with the Corona pandemic and the inadequacy of interventions and measures to control that world has created a critical situation. In this article based on biopolitical analytics, I want to show why we stand at this point and that unpreparedness and inadequacy have rooted in the structure of the epidemic (objects, sciences, and institutions). In this analysis, I will focus on the objects, sciences and institutions related to the structure of the epidemic and scrutinize how the structure of the epidemic has caused invisibility of objects such as the city, citizenship and society, which has led to the hiddenness of the related sciences and institutions. Medicalization of the health and the priority of epidemiology have been the result of this historical process. It seems that the revival of urban medicine and serious attention to health humanities as a potential link between biomedical sciences, politics and society can open up new horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemic
  • Corona Virus
  • Biopolitical analytics
  • Health humanities
  • biomedical sciences
  • Urban medicine