فرانکنشتاین یا پرومته: تحقیق در باب ذات‌گرایی در تکنولوژی پزشکی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

قول به ماهیتی مستقل از ارادۀ آدمیان برای تکنولوژیِ، از سوی هر اندیشمندی که ارائه شود، تأثیرات درازدامنی بر کل منظومۀ تأملات او دربارۀ تکنولوژی بر جای می‌نهد. هایدگر را در زمرۀ قائلین به ماهیت مستقل برای تکنولوژی (ذات‌گرایان یا essentialists) آورده‌اند. رأی هایدگر به این ماهیت، مؤکد و سازگار با سایر پاره‌های تفکر او در باب تکنولوژی است. این قول حتی تا نهایت فلسفه‌ورزی او دربارۀ تکنولوژی یعنی آنجا که راهی به‌سوی رهایی از گشتل تکنولوژی می‌جوید، جاری است. مقالۀ حاضر سعی بر آن دارد که ادله و شواهد عرضه‌شده دربارۀ این موضوع از سوی هایدگر را بر تکنولوژی پزشکی جاری سازد. آنگاه به نقدهایی که ممکن است بر این ادله و شواهد وارد شوند، می‌پردازد. جستن بنیادهای آرای هایدگر در باب تکنولوژی در نخستین اثر کلاسیک وی ـ هستی و زمان ـ مطمح نظر مقاله بوده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frankenstein or Prometheus: A Study on Essentialism in the Realm of Medical Technology

نویسنده [English]

  • Mahdi Moinzadeh
Ph.D Candidate of Philosophy of Science, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran
چکیده [English]

Believing in a human will independent ‘essence’ for technology, will have far reaching implications for a thinker’s whole reflections on technology. Heidegger belongs to the camp of philosophers (so called ‘essentialists’) that believe in a such essence Until achieving to the ultimate aim of his thinking about technology – getting rid of Gestell – Heidegger continues to emphasize on this essence. In this essay I at first will try to correspond the reasons that Heidegger holds in favor of attaining a essence by technology with medical technology. Then I will discuss those critical standpoints with which Heidegger’s view could be confronted them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Gestell
  • philosophy of technology
  • Technologic disclose
  • Medical technology