تصور، امکان مفهومی و معرفت وجهی؛ نقدی به مدل ایچیکاوا و جارویس برای کسب معرفت وجهی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

پست دکترای فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانش های بنیادی

چکیده

در این مقاله مدل پیشنهادی ایچیکاوا و جارویس (2011) برای تبیین کسب معرفت وجهی (یا امکان کسب چنین معرفتی) با استفاده از تصور را بررسی کرده­ام. ایچیکاوا و جارویس پس از تعریفِ مفهوم «تصور منسجم» ادعا می­کنند که با تصور منسجم، گرچه به امکان متافیزیکی نمی­رسیم اما به نوع دیگری از امکان، یعنی امکان مفهومی دست می­یابیم. ایشان در توضیح این­که چه گزاره­ای ممکن مفهومی است از انگاره «استلزام مفهومی» استفاده می­کنند: گزاره­ای ممکن مفهومی است که به لحاظِ مفهومی مستلزم یک گزاره نامعقول نباشد. نویسندگان نشان می­دهند که امکان مفهومی با تصور منسجم هم­مصداق است -و بنابراین هرگاه بتوانیم تصور منسجم از گزاره­ای داشته باشیم، آن گزاره از نظر مفهومی ممکن است. ایچیکاوا و جارویس در مرحله بعد مدلی برای رابطه امور وجهی مفهومی و متافیزیکی پیشنهاد می­کنند: اگر گزارة P به لحاظ مفهومی مستلزم صدق گزاره­ای در جهان واقع باشد که در واقع برقرار نیست، آنگاه گزارة P غیرممکن متافیزیکی است. در این مقاله پس از گزارش مدل پیشنهادی ایچیکاوا و جارویس نشان داده­ام که مدلی که ایشان برای رابطة تصورپذیری و معرفت وجهی ارائه می­کنند، در تبیین کسب معرفت وجهی (یا امکان کسب چنین معرفتی) با استفاده از تصور ناتوان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imagination, Conceptual Possibility & Modal Knowledge; a Critique of the Ichikawa & Jarvis’s Model for acquiring modal knowledge

نویسنده [English]

  • Masoud Zia Ali Nasab Pour
Postdoctoral researcher, Analytic Philosophy School, Institute for Research in Fundamental Sciences.
چکیده [English]

In this paper I will examine Ichikawa & Jarvis’s model (2011) as an imagination-based model for the explanation of acquiring modal knowledge (or possibility of such knowledge). After defining coherent imagination, Ichikawa & Jarvis claim that while we cannot find out about metaphysical possibility with imagination, we can reach another kind of possibility, i.e. conceptual possibility. To explain which proposition is conceptually possible, they use the notion of “conceptual entailment”; a proposition is conceptually possible if it doesn’t conceptually entail an absurdity. Ichikawa & Jarvis show that conceptual possibility and coherent imagination is coextensive, so if we can coherently imagine a proposition, it is conceptually possible. Ichikawa & Jarvis, then, propose a model for the relation between conceptual and metaphysical modality: If proposition P conceptually entails that a proposition, which is not in fact true, is true in the actual world, then P is metaphysically impossible. In this paper after presenting Ichikawa & Jarvis’s model, I will argue that their model is incaple of providing an explanation for acquiring modal knowledge (or possibility of such knowledge) by imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modal Epistemology
  • Metaphysical Possiblity
  • Conceptual entailment
  • Conceptual possibility
  • Conceivability
Chalmers, D. 2002. “Does conceivability entail possibility?” In T. Gendler, & J. Hawthorne (eds.). Conceivability and possibility:  145–200. New York: Oxford University Press.

Fiocco, Marcello. 2007. “Conceivability, Imagination, and Modal Knowledge”. Philosophy and Phenomenological Research, 74(2): 364–380.

Gendler, T. 2000. “The puzzle of imaginative resistance.”Journal of Philosophy.97(2): 55–81.

Gendler, T. & Hawthorne J. 2002.” Conceivability and possibility.1–70. New York: Oxford University Press.

Geirsson, H. 2005. “Conceivability and Defeasible Modal Justification.” Philosophical Studies. 122(3): 279–304.

Ichikawa, Jonathan and Jarvis, Benjamin. 2011. “Rational Imagination and Modal Knowledge.”Nous: 1–32.

Kripke, Saul, 1980, Naming and Necessity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nichols, S. 2004. “Imagining and believing: The promise of a single code.” Journal of Aesthetics and Art Criticism, 62(Special issue on Art, Mind, and Cognitive Science): 129–139.

Nichols, S., & Stich, S. 2000.“A cognitive theory of pretense”.Cognition.74: 115–47.

Putnam, H. 1975. “The Meaning of Meaning.” in his Mind, Language, and Reality. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Williamson, Timothy, 2000, Knowledge and its Limits, Oxford University Press.

Tidman, P. 1994. “Conceivability as a test for possibility.”American Philosophical Quarterly, 31(4): 297–309.

Yablo, Stephen. 1993. “Is Conceivability a Guide to Possibility.” Philosophy and Phenomenological Research. 53: 1–42.

–––, 2002.“Coulda, woulda, shoulda.” In T. Gendler, & J. Hawthorne (Eds.), Conceivability and  possibility: 441–492. New York: Oxford University Press.