نقد و بررسی چالش‌های علم مدرن از دیدگاه دکتر سید حسین نصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد فلسفة علم از شریف، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی، تربیت مدرس

2 استاد گروه فلسفة علم، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

این مقاله ضمن واکاوی ابعاد گوناگون چالش‌های نظام معرفتی علم مدرن و تأثیر آن بر حیات فعلی بشر، به بررسی دقیق‌تر این مسئله از نگاه سید حسین نصر می‌پردازد. در نگاه نصر، علم مدرن برخلاف نظر بسیاری از دانش‌مندان علوم تجربی، فارغ از ارزش و بی‌طرف نیست، بلکه دارای نظام ارزشی خاص خود است که جلوات این نظام ارزشی را در تکنولوژی مدرن می‌توان دید که آثار آن از بین ‌رفتن روح تقدس در بشر و ملال‌آور ‌شدن زندگی روزمره است.
وی معتقد است بر‌خلاف علم مدرن، در علم سنتی دوران تمدن اسلامی، بسیاری از این مشکلات وجود نداشت.
او پیشنهاد می‌کند، در مواجهه با علم و تکنولوژی مدرن ابتدا بایستی به صورت عمیق فلسفه و مبانی علم مدرن را درک کرد و سپس با استفاده از مبانی اسلامی خویش، به تولید دستگاهی جدید برای علم‌ورزی و ساخت تکنولوژی روی آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Modern Science From the Perspective of Dr. Nasr

نویسندگان [English]

  • rashid ghanei 1
  • Seyed Hassan Hosseini 2
1 MA in philosophy at Sharif University, a PhD student in public policy at TarbiatModarres University
2 Professor of Philosophy of Science, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Modern science, soul faculties, traditional knowledge, Islamic world, science, the power of imagination, the power of reason
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Science
  • soul faculties
  • traditional knowledge
  • Islamic world
  • science
  • the power of imagination
  • the power of reason
مظاهری، زهرا (1388). «علم سنتی و علم مدرن»، فصل‌نامة تخصصی فقه و تاریخ تمدن، س 6، ش 21.
نصر، سید حسین (1383). اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ترجمة انشاالله رحمتی، تهران: جامی.
نصر، سید حسین (1384). دین و نظام طبیعت، ترجمة محمدحسن غفوری، تهران: حکمت.
نصر، سید حسین (1385 الف). «بر سر علم اسلامی چه آمده است؟»، ترجمة رحیم قاسمیان، بازتاب اندیشه، ش 82.
نصر، سید حسین (1385 ب). معرفت و معنویت، ترجمة انشاالله رحمتی، تهران: سهروردی.
نصر، سید حسین (1387). «جدال ذهن انسان و عقل الهی»، بازتاب اندیشه، ش 3894.
نصر، سید حسین (1388الف). اسلام سنت در دنیای متجدد، ترجمة محمد صالحی، تهران: سهروردی.
نصر، سید حسین (1388ب). معرفت و امر قدسی، ترجمة فرزاد حاجی میرزایی، تهران: فروزان روز.
نصر، سید حسین (1388ج). نیاز به علم مقدس، ترجمة حسن میانداری، قم: طه.
نصر، سید حسین (1391). اسلام، علم، مسلمانان و تکنولوژی، گفت‌وگو با مظفر اقبال، ترجمة حسین کرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.