1. تبیین به‌منزلة فرایندی وحدت‏بخش

مریم قاسمی نراقی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 81-96

چکیده
  رایج‏ترین نظریه‏ای که آغازگر بحث تبیین در قرن بیستم است، نظریة قانون فراگیر تبیین، شامل دو الگوی قیاسی ـ قانونی و استقرایی ـ آماری است. کارل همپل بیان دقیقی از ایدة تبیین علمی را، که توسط هیوم و میل صورت‌بندی مبهمی داشت، به تصویر می‏کشد. نقدهای جدی که در نیمة دوم قرن بیستم در خصوص این نظریه مطرح شد راه را برای نظریه‏های دیگر ...  بیشتر