دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 
6. معمای جدید استقرا و انواع طبیعی

صفحه 113-138

محمدمهدی هاتف؛ حسین شیخ رضایی