دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-216 
1. تبیین رویکرد هرمنوتیکی ماری هسه در فهم مفاهیم علمی

صفحه 1-22

سعیده باقری؛ شهین ایروانی؛ خسرو باقری ایران دوست؛ محمدرضا شرفی جم


3. شی ء طبیعی و مصنوعات تکنولوژیک: از دوگانه انگاری تا این همانی (بررسی و نقد چند دیدگاه)

صفحه 45-71

هاله عسگری نیا؛ سعیده بابایی؛ مسلم صلحی راد؛ محمد نمازی؛ سیدحسن حسینی