دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-146 
2. نگرش ریاضیاتی در اندیشة هایدگر

صفحه 25-36

خشایار برومند؛ غلامحسین مقدم حیدری


5. بررسی شواهد تاریخی و فلسفی حاکی از تأثیر مایکل پولانی بر تامس کوهن

صفحه 75-96

مرتضی صداقت آهنگری حسین‌زاده؛ مریم سادات جوادیون اصفهانی


6. پیش‌بینی‌‌ناپذیری سرنوشت جهان تندشونده

صفحه 97-116

محمود مختاری؛ مهدی گلشنی؛ صمد خاکشورنیا


7. علی شریعتی و پوزیتیویسم

صفحه 117-146

سیدجواد میری؛ علی علی‌اصغری صدری