دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-134 
3. رهیافت وحدت‌گرایانه و مکانیک کوانتوم استاندارد

صفحه 47-68

سیدهدایت سجادی؛ مهدی گلشنی؛ امیراحسان کرباسی‌زاده


5. دیدگاه راسل دربارۀ استقرا

صفحه 93-114

فاطمه فرهانیان؛ محمدعلی عبداللهی


6. بازنمایی علمی

صفحه 115-135

ابوتراب یغمایی؛ حسین شیخ‌رضایی