دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-118 
1. پوپر و عدم قطعیت

صفحه 1-12

محدثه برهانی‌نژاد؛ حسین واله


3. فیزیک کوانتومی و امکان «شعورمندی» ذرات فیزیکی

صفحه 37-46

حبیب‌الله رزمی؛ احمد بیگدلی؛ عسگر دیرباز


4. اصول طبیعت‌شناسی ابن‌سینا

صفحه 47-71

محمد سعیدی‌مهر؛ سکینه کریمی


5. چند‌جهانی و آزمون‌پذیری

صفحه 73-98

سعید معصومی؛ مهدی گلشنی؛ محمدمهدی شیخ جباری