کرون در باب ارجاع، دیویدسون در باب محتوا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفة علم، دانشگاه امیرکبیر

چکیده

کرون معتقد است مرجع یک اسم را فقط ارتباط علّی با آن شیء متعین نمی‌کند، چراکه علیت حاوی نوعی عدم تعین است که برای فرار از آن لازم است بعد شناختی، که از آن به جواز معرفتی یاد می‌کند، نیز در تعیین مرجع اثر گذارد. دیویدسون بیان مشابهی را در مورد نحوة تعین محتوای باور ادراکی در تز مثلث‌بندی خود دارد. در این تز او معتقد است فرد علاوه‌بر ارتباط علّی با محتوای باور ادراکی خود که شیئی خارجی است که علت آن باور در فرد شده است، لازم است از ارتباط کلامی با دیگران نیز جهت تعین محتوای این باور، کمک گیرد. در این مقاله، پس از بیان نظریات کرون و دیویدسون، به بیان مشابهت‌های جواز معرفتی در نظریة کرون و ارتباط کلامی در نظریة دیویدسون خواهم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kroon on Reference VS Davidson on Content

نویسنده [English]

  • Morteza Sedaghat Ahangari Hossein Zadeh
Assistant Professor in Philosophy of Science, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Kroon believes that causal relation alone does not determine the referent of a name because causation involves a kind of under-determination to escape of which, Kroon embed a cognitive dimension, which he calls epistemic warrant, in reference-determination. Davidson brings similar words in his triangulation thesis in order to determine the content of a perceptual belief. He argues that, in addition to causal relation, one takes benefit of linguistic communications with others in order to determine the content of his perceptual belief which is the cause of that belief. In this paper, having brought the theses of Kroon and Davidson respectively, I enumerate a number of similarities between Kroon’s epistemic warrant and Davidson’s linguistic communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • epistemic warrant
  • triangulation
  • reference
  • linguistic communication
 

Davidson, Donald (1992). ‘The Second Person’, In Davidson, D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Press.

Davidson, Donald (1997). ‘The Emergence of Thought’, In Davidson, D., Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Press.

Devitt, Michael (1981). Designation, New York: Columbia University Press.

Devitt, Michael (1999). Language and Reality, An Introduction to the Philosophy of Language, Oxford: Blackwell.

Field, Hartry (1973). ‘Theory Change and the Indeterminacy of Reference’, Journal of Philosophy, Vol. 70.

Frege, Gotlob (1948). ‘Sense and Reference’, The Philosophical Review, Vol. 57, No. 3.

Kripke, Saul (1972). Naming and Necessity, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Kroon, Fred (1985). ‘Theoretical Terms and the Causal Theory of Reference’, Australasian Journal of Philosophy, Vol. 63, No. 2.

Kroon, Fred (2011). ‘Theory Dependence, Warranted Reference, and the Epistemic Dimensions of Realism’, European Journal of Philosophy of Science, Vol. 1.

Lewis, David (1970). ‘How to Define Theoretical Terms’, Journal of Philosophy, Vol. 67.

Lewis, David (1972). ‘Psychophysical and Theoretical Identifications’, Australasian Journal of Philosophy, Vol. 50.

Lewis, David (1994). ‘David Lewis, Reduction of Mind’, In A Companion to the Philosophy of Mind, S. Guttenplan (ed.), Cambridge: Blackwell.

Putnam, Hilary (1975). ‘The Meaning of "Meaning"’, In Putnam, H., Mind, Language, and Reality, Vol. 2, New York: Cambridge University Press.

Russell, Bertrand (1956). ‘On Denoting’, In Russell, B., Logic and Knowledge, R. Marsh (ed.), London: Routledge.

Searle, John (1985). ‘Proper Names’, Mind, Vol. 67.