برونی‌گرایی و مسئلة استقرا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات، پیام نور

چکیده

مسئلة سنتی استقرا یکی از صور بسیار مشهور شکاکیت به شمار می‌رود و تا به حال فلاسفة بسیاری برای حل یا منحل‌ساختن آن کوشیده‌اند؛ برونی‌گرایی یکی از رهیافت‌هایی است که به باور برخی معرفت‌شناسان می‌تواند در حل مسئلة سنتی استقرا به کار آید. مهم‌ترین نظریة مطرح‌شده در زمینة برون‌گرایی، نظریة اعتمادگرایی فرایندی است. اعتمادگرایی فرایندی به واسطة تأکید بر خطاپذیری باور‌ها، و برگرفتن معیارهای فروتنانه و سهل‌گیرانه در دستیابی به معرفت، در مقابل شکاکیت، کم‌تر آسیب‌پذیر است. در مقالة حاضر نشان خواهیم داد که این معرفت‌شناسان از این نکتة بسیار مهم غفلت می‌کنند که اعتمادگرایی فرایندی و به طور کلی، نظریه‌های برونی‌گرایانه، استقرا را پیش‌فرض می‌گیرند. از این رو چنین نظریه‌هایی از قابلیت قابل توجهی برای حل مسئلة مذکور برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Objection to Paul’s Reading on Christianity

نویسنده [English]

  • Jalal Peykani
Assistant Professor in Theology, Payamenoor University
چکیده [English]

The classical problem of induction is one of the very known forms of Skepticism, which many philosophers have tried to solve or resolve it. Some epistemologists believe that Externalism could be used as a good approach to resolve the problem. They claim that ‘Process reliabilism’, the most important externalist theory, is less vulnerable to Skepticism than other theories, because of its epistemological fallibilism, and also taking modest and weak criteria to acquire knowledge. In this paper we will argue that externalist theories, including Process reliabilism, presuppose induction, so such theories don’t have considerable capabilities to solve or resolve the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • induction
  • David Hume
  • Externalism
  • Process reliabilism
لیدمن، جیمز (1390). فلسفة علم، ترجمة حسین کرمی، تهران: حکمت.
دکارت، رنه (1381). تأملات در فلسفة اولی، ترجمة احمد احمدی، تهران: سمت. 
Hume, David (1978). A Treaties of Human Nature, Oxford: Oxford University Press.
Bonjour, Laurance (2001). ‘Externalist Theories of Empirical Knowledge’, In Epistemology: Internalism and Externalism, Hilary Kornblith (ed.), Malden, MA: Blackwell.
Goldman, Alvin (1992 a). ‘A Causal Theory of Knowing’, In Liaisons: Philisophy Meets the Cognitive and Social Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
Goldman, Alvin (1992 b). ‘Discrimination and Perceptual Knowledge’, In Liaisons: Philisophy Meets the Cognitive and Social Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
Goldman, Alvin (1992 c). What is Justified Belief’, In Liaisons: Philisophy Meets the Cognitive and Social Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
Goldman, Alvin (1992 d). ‘Epistemic Folkways and Scientific Epistemology’, In Liaisons: Philisophy Meets the Cognitive and Social Sciences, Massachusetts Institute of Technology.
Goldman, Alvin (1986). Epistemology and Cognition, Cambridge: Harvard University Press.
Foley, R. (2002). ‘Conceptual Diversity in Epistemology’, In Oxford Handbook of Epistemology, Paul Moser (ed.), Oxford: Oxford University Press.
Williams, Michael (2004). ‘Skepticism’, In The Blackwell Guide to Epistemology, John Greco and Ernest Sosa (eds.), UK: Blackwell.
Levin, Micheal (2003). ‘Reliabilism and Induction’, In Philosophical Skepticism, Charles Landesman and Robin Meeks (eds.), Oxford: Blackwell.
Van Cleve, J. (1984). ‘Reliability, Justification, and the Problem of Induction’, Midwest Studies in Philosophy, Vol. 10.
Bonjour, Laurance (2002). ‘Internalism and Externalism’, In Oxford Handbook of Epistemology, Paul Moser (ed.), Oxford: Oxford University Press.
Chisholm, Roderick (1982). The Foundations of Knowing, Minneapolos: University of Minneapolis.
Audi, Robert (1998). Epistemology, Acontemporary Introduction to the Theory of Knowledge, New York: Routledge.
Alston, W. (1989). ‘Internalism and Externalism in Epistemology’, In Epistemic Justification, Ithaca, NY: Cornell University.
Alston, W. (2004). ‘The Challenge of Externalism’, In The Externalist Challenge, R. Schantz (ed.), Walter de Gruyter.
Armstrong, David (1973). Belief, Truth, and Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.
Conee, E. and Feldman, R. (2001). ‘Internalism Defended’, In Epistemology, Internalism and Externalism, Hilary Kornblith (ed.), Oxford: Blackwell.
Chisholm, Roderick (1989). Theory of Knowledge, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.