بررسی شواهد تاریخی و فلسفی حاکی از تأثیر مایکل پولانی بر تامس کوهن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفة علم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفة علم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

کتاب ساختار انقلاب‌های علمی کوهن را معمولاً نقطة عطفی در فلسفة علم به‌شمار می‌آورند. با این حال، به جز کوهن، فلاسفة دیگری نیز در روشن‌تر‌شدن نقاط ضعف فلسفه‌های تجربه‌گرایانه مؤثر بوده‌اند و درصدد ارائة راهکارهایی بدیل نیز برآمده‌اند. مایکل پولانی از همین فلاسفه‌ای است که اندکی پیش از انتشار کتاب ساختار در مکتوبات فلسفی‌اش، به‌ویژه در کتاب معرفت شخصی، ایده‌هایی بسیار شبیه به ایده‌های کوهن در ساختار را مطرح کرد. این شباهت چنان زیاد است که بعضی کوهن را متهم به سرقت از آرای پولانی کرده‌اند. بنابراین می‌توان، با بررسی شواهد تاریخی حاکی از این تأثیر، بررسی متن اصلی کتاب‌های آن دو، و نیز توصیفاتی که دیگران دربارة نسبت بین آن‌ها بیان کرده‌اند، به روشن‌ترشدن این موضوع کمک فراوانی کرد. افزون بر این، می‌توان با بعضی از اندیشه‌های پولانی که جهان‌بینی بسیار متفاوتی با کوهن دارد نیز آشنا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering Historical and Philosophical Evidences of Michael Polanyi’s Influence on Thomas Kuhn

نویسندگان [English]

  • Morteza Sedaghat Ahangari Hossein Zadeh 1
  • Maryam Sadat Javadiun Esfahani 2
1 Assistant Professor in Philosophy of Science, Amirkabir University of Technology
2 M.A. in Philosophy of Science, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Usually The Structure of Scientific Revolution is known as a turning point in the philosophy of science. However, rather than Kuhn, there have been other philosophers who have tried to shed light on infirmity points of empirical philosophies, some of them have even tried to suggest alternative solutions. Michael Polanyi is one of these latter philosophers who, just before the publication of The Structure, has brought ideas so similar to those of Kuhn's, in his philosophical works especially in his Personal Knowledge. These similarities are so much that Kuhn has even been accused to plagiarism on Polanyi's opinions. In this paper, we are going to take this case into consideration by studying certain historical evidences which imply such an influence; comparing the original texts of their books; and finally, bringing what others have said in this regard. On the other hand, such a consideration can provide us an opportunity to know Polanyi better, especially his metaphysics which is radically different from Kuhn’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Michael Polanyi
  • Thomas Kuhn
  • Personal Knowledge
  • The Structure of Scientific Revolution