تأملی بر «واقع‌گرایی واقع‌بینانة» پیتر کوزو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفة تطبیقی، دانشگاه قم

چکیده

بحث از واقع‌گرایی و پاد واقع‌گرایی از مباحث مهم فلسفی است که در طی تاریخ تفکر بشر، اهمیت خود را حفظ کرده است. بحث از این مسئله با پیدایش شاخه‌های جدید فلسفه، و به‌ویژه فلسفه‌های مضاف، اَشکال متفاوت و بدیعی به خود گرفته است. در حوزة فلسفة علم، بحث از واقع‌گرایی به سبک خاصی مطرح شده و مباحث گوناگونی را درپی داشته است. در این مقاله، نظریة ابتکاری پیتر کوزو با عنوان «واقع‌گرایی واقع‌‌بینانه» ابتدا با استناد به کتاب او طرح و در ادامه بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting on Kosso's ‘Realistic Realism’

نویسنده [English]

  • Roozbeh Zare
Ph.D Student in Comparative Philosophy, Qom University
چکیده [English]

Realism and Anti-Realism debate is one of the philosophical problems that remain prominent during the history of human's thought. The discussion of this issue reaches to new and varied forms under the light of contemporary branches of philosophy especially second order philosophies. In philosophy of science, this debate is discussed in a narrow especial sense that entails some various discussions. In this article, Kosso's innovative thesis of "Realistic Realism" is described and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • realism
  • epistemological realism
  • ontological (metaphysical) realism
  • modern physics
  • metaphysics of science