نقش نظام طبایعی در علم فلاحت دوره اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 عضو هیأت علمی/ پژوهشگاه علوم انسانی

3 دانشگاه تهران

10.30465/ps.2021.23841.1334

چکیده

نظریۀ عناصر چهارگانه به همراه نظام طبایعی از ارکان طبیعیات فلسفه یونانی خصوصاً از ارسطو به بعد است. با ترجمه و انتقال علوم یونانی، این نظریه به جهان اسلام راه یافت و مبنای نظری غالب علوم دوره اسلامی را تشکیل داد. از آن میان در حوزه علوم کشاورزی دوره اسلامی نیز به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در مقالۀ حاضر می‌کوشیم تأثیر این نظریه را در دو قسمت علمی و تکنولوژیکی نشان دهیم. قسمتی که می‌توان توسعۀ طبیعیات ارسطویی بر مبنای نظام طبایعی دانست، و بخشی که در زمرۀ فن و تکنولوژی است و نظام طبایعی نقش الهام‌بخشی برای آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The classical element in Islamic agronomy (Filāḥa)

نویسندگان [English]

  • sadegh hojjati 1
  • Ali Reza Mansouri 2
  • mahdi Mohaghegh 3
1 پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
2 Institute for Humanities and Cultural studies
3 Institute of Islamic Studies Tehran- McGill University
چکیده [English]

The theory of quaternary elements along with the natural system is one of the cornerstones of Greek philosophy, especially from Aristotle. With the translation and transmission of Greek sciences, this theory came to the Islamic world and formed the theoretical basis for most of the Islamic sciences. Of these, Islamic science has been widely used in the field of Islamic sciences. In this paper, we try to show the effect of this theory in two parts: scientific and technological. The part that can be considered as the development of Aristotelian naturalism based on the natural system, and the part that is in the field of technology and technology, and the natural system has an inspirational role for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic agronomy text
  • classical elements
  • greek & Islamic science