بازنمایی علمی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات علم، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

2 استادیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، گروه مطالعات علم

چکیده

«بازنمایی علمی» بخش زیادی از ادبیات فلسفة علم را در دهة اخیر به خود اختصاص داده است. در این مقاله، دو رهیافت اصلی به بازنمایی علمی، رهیافت‌های غیر شناختی و شناختی، بررسی خواهند شد. در بخش اول، بازنمایی علمی و عناصر دخیل در آن، بدون توجه به دو رهیافت مذکور، معرفی می‌شوند. بخش دوم به نظریه‌های غیر شناختی بازنمایی می‌پردازد؛ نظریه‌هایی که «شباهت» را مبنای تعریف بازنمایی قرار می‌دهند. در ادامة این بخش به سه صورت‌بندی از مفهوم شباهت (این‌همانی جزئی، یک‌ریختی، و یک‌ریختی جزئی)، که بازنمایی بر اساس آن‌ها قابل تعریف است، می‌پردازیم. بخش سوم به انتقادهای وارد بر رویکرد غیر شناختی اختصاص دارد. بر اساس این انتقادها، شباهت نه شرط لازم بازنمایی است و نه شرط کافی آن. در پایان این بخش تعریفی شناختی از رابطة بازنمایی ارائه می‌شود. سرانجام در بخش چهارم به نظریة ترکیبی گی‌یری می‌پردازیم که سعی دارد هم شباهت و هم جنبه‌های شناختی را در خود جای دهد. استدلال خواهیم کرد که تعریف وی از بازنمایی دوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Representation

نویسندگان [English]

  • Abutorab Yaghmaie 1
  • Hossain Sheykhrezaee 2
1 Ph.D Student in Philosophy of Science
2 Assistant Professor of Philosophy of Science, Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Most of the literature about philosophy of science in the last decade is devoted to the scientific representation. In this paper, both non-cognitive and cognitive as the main two approaches to the scientific presenting will be reviewed. In the first part, the scientific representation of the elements involved in it, regardless of the two approaches, are introduced. The second part deals with the representation of the non-cognitive theories, theories that "resemble" the basis of representation are defined. This section is divided into three patterns: the continuation of the concept of similarity (identity component, uniformity, and uniformity in part), which is defined based on the representation process. The third section is devoted to criticism of the cognitive approach. According to these critics, the similarity is neither necessary nor sufficient condition of its representation. Definition of the relationship between cognitive representations is provided at the end of this section. Finally, the fourth section we will Gyyry Hybrid Theory, which attempts to accommodate both the similarities and cognitive aspects. We will argue that his definition of representation is circular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge representation
  • cognitive theories of representation
  • theories of cognitive representation
  • hybrid theory representation