تبیین نقش معناشناختی دو بعدی در استدلال تصورپذیری زامبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، پردیس

2 استادیار، عضو هیأت علمی گروه فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، پردیس

10.30465/ps.2020.4626

چکیده

فیزیکالیزم دیدگاهی است که معتقد است هر چیزی فیزیکی است لذا آگاهی پدیداری را یک پدیده فیزیکی می داند. استدلال تصورپذیری زامبی که توسط دیوید چالمرز مطرح شده است نشان می دهد که آگاهی پدیداری نمی تواند فیزیکی باشد لذا مدعای فیزیکالیزم کاذب است. یکی از مؤلفه های سازنده این استدلالْ معناشناختی دو بعدی است. این مؤلفه در ساخت مقدمه اول و دوم این استدلال نقش بسیار مهمی را ایفاء می کند به طوری که بدون آنْ استدلال مذکور شکل نخواهد گرفت. آن در مقدمه اولْ تصورپذیری اولیه را تأسیس می کند و در مقدمه دوم با تأسیس امکان پذیری اولیه و ثانویه، استنتاج امکان پذیری ثانویه را فراهم می کند. هدف ما در این مقاله این است که معناشناختی دو بعدی را توضیح داده و نقش آن را در این استدلال تبیین نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the two-dimensional semantics role in the Zombie conceivability argument

نویسندگان [English]

  • yasser delfani 1
  • Ahmadreza Hemmatimoghaddam 2
1 PhD student of Philosophy of Mind, Institute of Cognitive Sciences, Tehran, Campus.
2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Mind, Institute of Cognitive Sciences, Tehran, Campus
چکیده [English]

Physicalism is a view that holds everything is physical and considers phenomenal consciousness as a physical phenomenon. The Zombie conceivability argument that has been raised by David Chalmers shows that phenomenal consciousness cannot be a physical phenomenon. As a result, the claim of physicalism is false. Two-dimensional semantics is one of the components of this argument that plays an important role in constructing the first and second premisses of this argument so that without it this argument would not be formed. It establishes primary conceivability in the first premise and primary and secondary possibility in the second premise so that provides the inference of secondary possibility from primary possibility. Our purpose in this article is to explain and clarify two-dimensional semantics and its role in this argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • two-dimensional semantics
  • zombie
  • Conceivability
  • Possibility
  • phenomenal consciousness
  • physicalism