بررسی انتقادات به «روش انتقالی» بلور در مورد نظریۀ «معرفت عینی» پوپر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد فلسفه علم، مدیریت علم و فناوری، صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.30465/ps.2020.4544

چکیده

جامعه علمی، مانند هر اجتماع دیگری، متشکل از ساختار های اجتماعی مربوط به خود است که برای شناختن آن می بایست، به شناختن موضوعاتی مثل سیر تکامل تاریخی آن، ساختار علم و... همت گماشت. در همین رابطه، مطلبی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مساله هنجار ها در علم –مجموعه ای از ارزش های بنیادین حاکم بر جامعه های علمی_ است. هنجار ها در علم از آن جهت مهم هستند که به عقیده برخی ساختار رفتار در جامعه علمی را توصیف می کنند. نسبت به مساله هنجار ها در علم، رویکرد های متفاوتی وجود دارد. دو نظریۀ مهم در این بین عبارت‌اند از دو نظریه‌ای که کارل پوپر و دیوید بلور به آن‌ها پرداخته‌اند: الف) هنجارها در علم حاصل توافقی اجتماعی‌اند. (بلور، 1991) و ب) هنجارها در علم اموری انتزاعی و افلاطونی هستند. (پوپر، 1972) در این نوشتار قصد دارم علاوه‌بر شرحی کلی بر نظریات پوپر و بلور، انتقاداتی که از سوی مدافعین پوپر بر بلور وارد شده است را بررسی نمایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nvestigating the criticism of Bloor's "transformative method" of Popper's "objective knowledge" theory

نویسنده [English]

  • Hadi Montazeri Moghaddam
Master of Philosophy of Science, Management of Science and Technology, Amirkabir Industrial, Tehran, Iran
چکیده [English]

Scientific society, like any other society, is constituted of social struc-ture. to identify that is to identify the historical evolution of science, the structure of science, etc. in this regard, another key component of Scien-tific society is the norms of science, which is the most fundamental value that governs scientific society. Norms in science are important because some believe that they describe behavior in scientific society. There are different approaches to the norm’s role in science. The two most important theories are two theories that Karl Popper and David Bloor have put forward: 1- norms in science are social conviction. (Bloor, 1999) 2- The norms in science are abstract and Platonic. (Popper, 1972) In this article, in addition to a general description of Popper's and Bloor's theories, I will examine the criticisms that have been made by Popper's defenders on Bloor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Norm
  • objectivity
  • cognitive value
  • Knowledge
  • Carl Popper
  • David Bloor
Bloor, David (1984). »A sociological theory of objectivity«, Royal Institute of Philosophy Supplements, 1984, 17, 229-245.
 
Bloor, David (1972). »Essay Review: Popper's Mystification of Objective Knowledge: KR Popper, Objective Knowledge: an Evolutionary Approach. Oxford: Clarendon Press«, Science studies, 1974, 4.1, 65-76.
 
DeWitt, Larry W. (1975). »On Bloor's Transformation of Popper's Pluralism«, Social Studies of Science, 1975, 5.2, 201-209.
 
Lacey, Hugh (1999). Is science value free?: Values and scientific understanding, Routledge.
 
Meynell, Hugo (1974). »David Bloor's Reductio Ad Absurdum of 'Objective' Truth«, Science Studies, 1974, 4.2, 190-193.
 
Popper, Karl Raimund (1972). Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Clarendon Press.
 
Wojick, David (1974). »The Norm of Rationality or the Rationality of Norms«, Science Studies, 1974, 4.2, 193-195.